Mgr. Růžena Krátká

"Naše služby jsou určené zejména pro malé a střední firmy, školy a zařízení zdravotních a sociálních služeb, které nemají dostatek vlastních kapacit k výkonu ekonomických a personálních činností, nebo je pro ně zajišťování těchto činností vlastními zaměstnanci neekonomické, a nebo potřebují tyto činnosti zlepšit, ale zaměstnanci nejsou ochotni na svých postupech nic zásadního změnit. Zkušenosti ukazují, že efektivní výkon těchto činností přináší firmám úspory, otevírá cestu k jejich dalšímu růstu, zlepšuje sociální klima ve firmě a zvyšuje ochotu zaměstnanců pracovat pro svého zaměstnavatele."

Ing. Mgr. Pavel Krátký, odborný garant služeb ELiEN

Odborné služby v oblasti podnikové ekonomie

Analýza celkové ekonomické situace podniku

(rozbor výkonnosti, posouzení majetkové a kapitálové struktury, analýza faktorů ovlivňujících likviditu, stanovení provozního a finančního rizika, návrh opatření ke zlepšení situace - tato analýza je základním nástrojem k řízení ekonomiky podniku)

Sestavení kalkulací

(stanovení výše a struktury nákladů na jednotku výkonu - kalkulace poskytují informace o nákladových cenách výrobků a služeb, které jsou nezbytné pro správné stanovení prodejních cen)

Tvorba rozpočtů

(stanovení budoucích nákladů, výnosů a hospodářského výsledku celého podniku nebo jeho částí - sestavení rozpočtu umožňuje stanovit konkrétní úkoly pro konkrétní pracovníky, provádět kontrolu hospodárnosti a včas reagovat na změny ve vývoji výnosů a nákladů)

Optimalizace analytického členění účetnictví

(přizpůsobení účetnictví potřebám managementu - zavedením vhodného analytického členění získá management rychlý a podrobný přehled o nákladech a výnosech přímo z účetnictví - není potřeba sestavovat další tabulky)

Tvorba aplikací v MS Excel pro zpracování dat

(vytvoření sešitu s makrem, které zpracuje data z účetnictví a dalších informačních systémů do požadovaného výstupu - odpadá zdlouhavé přepisování, kopírování a třídění dat)

Odborné služby v oblasti organizace a řízení

Analýza organizační struktury

(rozbor míry specializace a koordinace mezi jednotlivými prvky organizace, posouzení vhodnosti zvoleného rozpětí řízení, dělby kompetencí a vztahů mezi útvary, návrh opatření k optimalizaci organizační struktury - efektivní uspořádání organizace vede k úspoře nákladů, vyšší kvalitě produkce a lepší pracovní atmosféře)

Návrhy vnitřních předpisů

(vytvoření organizačních řádů a směrnic - tyto předpisy blíže určují práva a povinnosti zaměstnanců a umožňují jim lépe pochopit rozdělení práce a pravomocí v organizaci)

Sestavení popisů pracovních míst

(přiřazení konkrétních pracovních činností, úkolů, pravomocí a odpovědnosti ke konkrétním pracovním pozicím včetně definování příslušných pracovních podmínek, výkonových kritérií a osobních předpokladů - popisy pracovních míst jsou základním nástrojem k řízení výkonu a slouží jako podklad k vypracování pracovní smlouvy resp. náplně práce)

Odborné služby v oblasti personálního řízení

Výběr uchazeče na volné pracovní místo

(specifikace požadavků na hledaného pracovníka, sestavení nabídky pracovního místa a její inzerování, předvýběr uchazečů na základě předložených životopisů, hodnocení uchazečů při přijímacím pohovoru s možností využití psychologických metod, závěrečná zpráva s doporučením - tato služba je vhodná pro organizace, které nemají dostatek vlastních kapacit k realizaci výběrových řízení)

Návrh systému výběru, přijímání a uvolňování zaměstnanců

(definování požadavků na jednotlivá pracovní místa, vyhodnocení všech zdrojů uchazečů, určení metod a pravidel jejich výběru, návrh postupu pro přijímání a uvolňování zaměstnanců, vytvoření vzorových smluv a formulářů - zvládnutí těchto úkonů po stránce právní, organizační a lidské posiluje ochotu zaměstnanců pracovat pro svého zaměstnavatele)

Návrh systému hodnocení zaměstnanců

(výběr hodnotících kritérií, určení metod a pravidel hodnocení, stanovení míry formalizace a způsobu sdělování zjištěných výsledků, vytvoření vzorových formulářů - pravidelné hodnocení umožňuje správné odměňování zaměstnanců, efektivní řízení jejich kariéry a v řadě případů také motivuje hodnoceného zaměstnance k vyšším výkonům)

Návrh systému odměňování zaměstnanců

(porovnání úrovně vyplácených mezd se situací na trhu, stanovení mzdového rozpočtu, vytvoření mzdové struktury a její provázání s pracovními činnostmi a hodnocením zaměstnanců, zvážení míry její transparentnosti, využití morálních odměn a firemních benefitů, vytvoření návrhu vnitřního předpisu - spravedlivé odměňování stabilizuje zaměstnance, posiluje jejich motivaci a chrání zaměstnavatele před případnými sankcemi za nerovné zacházení se zaměstnanci v oblasti odměňování za práci)

Odborné služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Systematické vzdělávání a výcvik zaměstnanců

(identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků a plánování jejich osobního rozvoje, návrh vzdělávacích programů, zajištění jejich realizace, vyhodnocení efektivity vzdělávání - rozvoj a odborné vzdělávání zaměstnanců zlepšuje výkon jednotlivce i celé organizace)

Vedení obchodního týmu

(stanovení nebo upřesnění systému prodeje a finančního plánu, hodnocení výkonu obchodníků, plánování obchodní činnosti, rozvoj a systematické vzdělávání obchodníků, sběr a předávání informací důležitých pro marketing společnosti - tato služba je vhodná pro organizace, které nemají dostatek vlastních kapacit potřebných k důslednému vedení obchodního týmu, nebo kde jsou těsné osobní vztahy mezi managementem a obchodníky překážkou zvýšení tlaku na jejich výkonnost)

Magazín ELiEN

Radkin Honzák

Opomíjení skutečných potřeb vede k depresi a únavě

Milan Hubáček

O japonské disciplíně, působení CBP a možnostech podnikání v Japonsku

Jan Landsmann

Energoland - dobrodružství v podnikání i v životě

Marian Brzybohatý

O terorismu, hrozbě války a údělu médií

Tomáš Hoffmann

O duchovní službě Armády České republiky

…Možnost vložit html ručně…