Mgr. Růžena Krátká

"Je vaše firma úspěšná nebo jste se již zajímali o to, kdy může být? Potom víte, že ve světě hektických změn není možné se obejít bez neustálého rozvoje pracovníků firmy. Nejde tu jen o získávání nových znalostí a výcvik dovedností související s technologickým pokrokem, ale také o opakovanou revizi zažitých schémat myšlení, která mohou být brzdou dalšího úspěšného posunu firmy nebo dokonce příčinou jejího krachu. Osamocený člověk, dokonce ani izolovaná firma, nejsou schopni zachytit všechny společenské změny a vyrovnat se s nimi. Zvu vás proto ke společnému setkávání prostřednictvím rozvojových vzdělávacích akcí, které pomáhají zajišťovat systematický rozvoj vašich pracovníků a následnou lepší péči o vaše klienty, zákazníky a další firemní partnery."

Mgr. Růžena Krátká, odborný garant školících a rozvojových programů ELiEN

Programy osobního rozvoje pracovníků

Praktická asertivita

(příčiny konfliktů na pracovišti i v osobním životě, styly jednání v konfliktu, fáze řešení konfliktu, nástroje k efektivnímu řešení konfliktů, typologie svízelných lidí, agresivní, pasivní a asertivní jednání, jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci, jak zvládat silné emoce)

Jak si lépe organizovat čas

(přístupy k organizování osobního času, analýza pracovního dne, pochopení vlastní role a cílů, stanovení každodenních priorit, identifikace osobních překážek, test odhadu vlastních schopností a výkonu, časové bariéry aneb zloději času, obrana proti manipulaci, plánování úkolů na příhodnou dobu, postoj ke změnám)

Zvládání stresu

(opakované stresové situace, ovládání a odstranění stereotypních schémat prožívání a chování, práce s iracionálními přesvědčeními, která jsou příčinou opakovaných problémů, vnímání důležitých informací vedoucí k řešení problémů.)

Prezentační dovednosti - technika řeči

(struktura prezentace, prezentace modelových produktů, verbální komunikace - síla hlasu, výslovnost, frázování, větný přízvuk, intonace, tempo řeči - lze připravit i formou video tréninku)

Prezentační dovednosti - neverbální komunikace

(vnější vzhled, interpersonální zóny, mimika, oční kontakt, gesta, držení těla, charisma řečníky, práce s trémou - modelové situace - lze připravit i formou video tréninku)

Profesionální vyjednávání a argumentace

(proces komunikace, vyjednávání – fáze, strategie pro vyjednávání, definování cílů vyjednávání, pravidla a principy vyjednávání, vyjednávací styly, strategie, taktiky, vládání emocí a námitek, dosažení dohody, strategie WIN-WIN)

Jednání s klientem v obtížných situacích

(typy obtížných situací, nástroje efektivního řešení obtížných situací, postup při zvládání obtížných situací po telefonu i v osobním kontaktu, typologie obtížných zákazníků, manipulace a obrana proti ní, kontrola emocí, asertivita a další tipy na zvládnutí konfliktu)

Profesionální telefonická komunikace

(techniky efektivní telefonní komunikace, kladení otázek, aktivní naslouchání, specifika telefonní komunikace, fáze telefonního hovoru a jejich správný průběh, pravidla při přepojování hovoru, práce s hlasem, zvládání obtížných komunikačních situací po telefonu, typy svízelných osob, jak s nimi po telefonu jednat, kontrola emocí, klíčové elementy asertivního chování)

MS Office pro firemní praxi

(obchodní a ekonomická analýza v MS Excel, tvorba prezentací v MS Power Point, time management s podporou MS Outlook, bezpečnost firemní sítě)

Multimediální tvorba

(ovládání grafických programů, úprava digitálních fotografií, úpravy videa, úprava zvuku, tvorba DVD)

Programy pro manažery

Pracovní právo ve firemní praxi

(seznámení se s důležitými ustanoveními zákoníku práce a diskuse o současné firemní praxi, obecné principy pracovního práva, jednání a podepisování v pracovněprávních vztazích, povinnosti organizace a zaměstnanců, vznik a skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jmenování na vedoucí pracovní místo, mzda, pracovní doba a evidence pracovní doby, práce přesčas a přestávky v práci, dovolená, pracovní cesty, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, předcházení škodám a odpovědnost za škody)

Účetní výkazy jako nástroj finančního řízení

(objasnění významu účetních výkazů a vazeb mezi nimi, seznámení se s postupy, jak přizpůsobit vedení účetnictví potřebám řízení firmy, struktura aktiv a pasiv, struktura výnosů a nákladů, princip cash flow, analytické členění účetnictví, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, seznámení se s legálními způsoby daňové optimalizace, diskuse o současné praxi v dané organizaci)

Komunikace a mezilidské vztahy ve firmě

(podpora vzájemného respektu, konstruktivní a partnerský přístup, vzájemná podpora při pracovních činnostech, umění vhodně komunikovat potřeby, vnímání důležitých informací, překážky efektivní komunikace, možnosti ovládání a odstraňování vnitřních stereotypních schémat prožívání a chování, která opakovaně brání vhodné komunikaci a snižují efektivitu práce, vztah nadřízený-podřízený, možnosti delegování činností na nižší management v pozitivní atmosféře)

Manažerská komunikace

(kdo je manažer – náplň práce vedoucího pracovníka, základní principy manažerské komunikace, základní principy vedení lidí, pochvala, kritika – pokárání, vytýkací rozhovor, oznámení rozhodnutí, zpětná vazba, přiznání omylu, koučovací rozhovor, hodnocení zaměstnance – hodnotící pohovor, vedení porady)

Situační vedení lidí

(čtyři styly vedení, stupně úrovně rozvoje, typologie MBTI, práce s jednotlivými typy lidí, sebepoznání, případová studie)

Manažerské koučování

(styly vedení lidí, koučování jako jeden ze stylů vedení lidí, výhody a úskalí koučování, osobnost kouče, principy koučování, metoda GROW, kdy můžeme využít koučování, jaké překážky brání koučování a jak je překonat, příprava na koučovací rozhovor, vedení koučovacího rozhovoru, praktický nácvik)

Vedení lidí a koučování pro teamleadery a supervizory call center

(styly vedení lidí, role supervizora a teamleadera v call centru a požadavky na jeho dovednosti, hlavní principy koučování, koučování jednotlivců a týmů, využití potenciálu členů týmu s ohledem na týmové role, motivační faktory a jejich využití dle osobnostních typů, kritéria hodnocení pracovního výkonu a kvality práce v call centru, jak plánovat osobní rozvoj podřízených, problematické situace v call centru)

Řízení prodeje a vztahů se zákazníky

(role Key Account Managera, deficinice klíčového zákazníka a přístupu k němu, Parettovo pravidlo a jeho využití, typologie klíčových zákazníků, zjišťování potenciálu zákazníka, budování vztahu s klíčovými zákazníky, SWOT Analýza, plán rozvoje spolupráce s klíčovým zákazníkem)

Budování úspěšné obchodní značky

(hodnota značky, firemní design, plánování a realizace marketingových programů, propagace na internetu, měření výkonnosti, sociální sítě)

Programy obchodních dovedností

Pravidla obchodní komunikace

(pravidla dobrého obchodníka, efektivní komunikace s obchodními partnery, průběh jednání a typologie obchodního partnera, nákupní motivy, psychologické zákonitosti prodeje, vyjednávání)

Vedení obchodní schůzky

(cíl a struktura schůzky, dotazování, prezentace nabídky, argumentace, použití obchodních pomůcek, námitky, nákupní signály, uzavření obchodu)

Obsluha zákazníků v kamenném obchodě

(atmosféra prodejny, vystavování zboží, psychologické zákonitosti prodeje, kontaktování zákazníka, prezentace nabídky, nákupní signály, uzavření obchodu)

Vyhledání zákazníka a navázání kontaktu

(poznání vlastního výrobku, konkurence, vyhledání potenciálního klienta, navázání kontaktu, obchodní zástupce, distributor, prezentace výrobku na vysoké úrovni, tematické veletrhy, proexportní podpora ČR, lobbing, kontrakt)

Telefonická komunikace se zákazníky

(cíl a zásady telefonického kontaktování, struktura rozhovoru, zvládání námitek, prodej po telefonu, telefonické přijímání objednávek, servis, up selling a cross selling)

Prodej po telefonu

(strukturovaný prodej, prodejní pyramida, struktura vedení prodejního hovoru, odchozí telefonát, hlavní překážky v prodeji a jejich zvládání, druhy námitek, námitka, vítaný prostředek k zjištění potřeb zákazníka, zvládání námitek, uzavření obchodu)

Trénink zvládání námitek v obchodě

(konfliktní situace, druhy námitek, standardní námitky, námitky a výmluvy, jak se vypořádat s námitkami, námitka jako výzva, reakce na námitky klientů, techniky překonávání námitek, námitky na cenu a další…)

Budování vztahů se zákazníky

(typologie partnerů, typologie dimenzionální, osobnostní, určení optimálního postupu a eliminace bariér, techniky budování vztahu, sebereflexe a účelné nasazení prostředků a osob, kulturní rozdíly)

Péče o stávající zákazníky - program pro pracovníky servisu

(budování vztahu vzájemné důvěry, vytváření hodnoty pro zákazníka, sběr a vyhodnocení informací o zákazníkovi, předvídání jejich potřeb, přijímání objednávek, up-selling, cross-selling, vyřizování reklamací)

Jednání s dodavateli

(způsob a technika nákupu, motivace a potřeby partnera, chování, stanovení strategie a cíle, základní kritéria, co musí nákupčí bezpodmínečně vědět, techniky vyjednávání, techniky přesvědčování, asertivita)

Programy pro učitele

Komunikace a mezilidské vztahy ve škole

(podpora vzájemného respektu, konstruktivní a partnerský přístup, vzájemná podpora při pracovních činnostech, vztah nadřízený-podřízený-kolega, řešení opakujících se problémů, vnímání důležitých informací, zvýšení efektivity a aktivity)

Pedagogický přístup k neukázněným žákům

(kázeň ve škole, charakteristika neukázněných žáků, příčiny, reakce žáka vůči škole, třída jako sociální skupina a role jednotlivců, charakteristika konfliktu a jeho řešení, vztah učitele a neukázněného žáka, jak pracovat s neukázněnými žáky ve třídě)

Jak se vypořádat s požadavkem inkluze z hlediska zachování kvality výuky

(inkluzivní vzdělávání, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, běžná populace a nadané děti, inkluze a právo, požadavky na výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, přínos a efekt inkluzívního vzdělávání, pedagogické přístupy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, školní řád a pravidla, funkce asistenta pedagoga, individuální vzdělávací plán, funkce poradenských zařízení, finance)

Jak úspěšně zahájit komunikaci s rodičem při sdělení nepříjemné zprávy

(komunikace a sociální interakce, formulace sdělení, sdělování nepříjemné zprávy, základy techniky řeči, nácvik sdělení, základy neverbální komunikace, žádoucí a nežádoucí projevy, časté chyby, modelové situace ze školního prostředí, sehrání vybraných krátkých sdělení, možnost jejich záznamu na kameru a následný rozbor)

Magazín ELiEN

Tomáš Hoffmann

O misi v Iráku a duchovním životě vojáka

Jan Špilar

Střihoruký Edward - kadeřník, umělec, podnikatel, otec i duchovní

Tomáš Doubrava

Jak si koupit manželku i s novinami

Patrik Španěl

Úsilí vědců zbavuje člověka utrpení

Milan Hubáček

O japonském manželství, vánočních svátcích a obchodních jednáních

…Možnost vložit html ručně…