Mgr. Růžena Krátká

Vážení majitelé, ředitelé a manažeři,

Rozvíjí se vaše dílo úspěšně, přemýšlíte o možnostech jak být ještě lepší?
Zkušenosti ukazují, že efektivní výkon přináší firmám úspory a otevírá cestu k jejich dalšímu růstu. Máme potom více možností zlepšit sociální klima ve firmě a zvýšit tím ochotu zaměstnanců pracovat pro svého zaměstnavatele.
Realizujeme zefektivnění a rozvoj ekonomických, personálních činností a rozvoj pracovníků v organizací – jsme k dispozici, pokud bojujete s nedostatkem vlastních kapacit či hledáte nový impulz a inspiraci pro vaši činnost a váš byznys.
Jistě jste již poznali, že v současném světě hektických změn jsou hlavním hybatelem úspěšných kroků šikovní a loajální pracovníci. Není možné se proto obejít bez jejich neustálého rozvoje a směrování, odpovídající péče o ně - odmění se vám následně stejnou péčí o vaše klienty a zákazníky, odpovídající komunikací se svými kolegy.
Které služby požadují majitelé firem a manažeři nejčastěji? Jejich snahou je zajištění kvalitního know how a dovedností souvisejících s technologickým pokrokem a proměnami struktury klientů, potřebují udržet kvalitu a nastartovat pozitivní změny. Někteří zaměstnanci ovšem nejsou ochotni na svých postupech nic zásadního změnit. Pak je nutné přehodnocení zažitých schémat myšlení i u zkušených pracovníků, které mohou být brzdou dalšího úspěšného posunu firmy nebo dokonce příčinou jejího krachu.
Více k přínosům, metodice a organizaci programů ELiEN Vám ráda osobně sdělím, schůzku zdarma lze domluvit nejrychleji přes můj kontakt kratka@elien.cz.

Mgr. Růžena Krátká
jednatel, metodik a odborný garant školících a rozvojových programů ELiEN s.r.o.

Ing. Mgr. Pavel Krátký

Naše odborné služby jsou určené zejména malým a středním firmám, školám a zařízením zdravotních a sociálních služeb, které nemají dostatek vlastních kapacit k výkonu ekonomických a personálních činností, nebo je pro ně zajišťování těchto činností vlastními zaměstnanci neekonomické. Zkušenosti ukazují, že efektivní výkon těchto činností přináší firmám úspory, otevírá cestu k jejich dalšímu růstu, zlepšuje sociální klima ve firmě a zvyšuje ochotu zaměstnanců pracovat pro svého zaměstnavatele.

Ing. Mgr. Pavel Krátký
odborný garant ekonomických a personálních služeb ELiEN s.r.o.

Nabídka odborných ekonomických služeb

Analýza celkové ekonomické situace podniku

(rozbor výkonnosti, posouzení majetkové a kapitálové struktury, analýza faktorů ovlivňujících likviditu, stanovení provozního a finančního rizika, návrh opatření ke zlepšení situace - tato analýza je základním nástrojem k řízení ekonomiky podniku)

Sestavení kalkulací

(stanovení výše a struktury nákladů na jednotku výkonu - kalkulace poskytují informace o nákladových cenách výrobků a služeb, které jsou nezbytné pro stanovení prodejních cen)

Tvorba rozpočtů

(stanovení budoucích nákladů, výnosů a hospodářského výsledku celého podniku nebo jeho částí - sestavení rozpočtu umožňuje stanovit konkrétní úkoly pro konkrétní pracovníky, provádět kontrolu hospodárnosti a včas reagovat na změny ve vývoji výnosů a nákladů)

Optimalizace analytického členění účetnictví

(přizpůsobení účetnictví potřebám managementu - zavedením vhodného analytického členění získá management rychlý a podrobný přehled o nákladech a výnosech přímo z účetnictví - není potřeba sestavovat další tabulky)

Analýza organizační struktury

(rozbor míry specializace a koordinace mezi jednotlivými prvky organizace, posouzení vhodnosti zvoleného rozpětí řízení, dělby kompetencí a vztahů mezi útvary, návrh opatření k optimalizaci organizační struktury - efektivní uspořádání organizace vede k úspoře nákladů, vyšší kvalitě produkce a lepší pracovní atmosféře)

Návrh systému odměňování zaměstnanců

(porovnání úrovně vyplácených mezd se situací na trhu, stanovení mzdového rozpočtu, vytvoření mzdové struktury a její provázání s pracovními činnostmi a hodnocením zaměstnanců, zvážení míry její transparentnosti, využití morálních odměn a firemních benefitů - spravedlivé odměňování stabilizuje zaměstnance, posiluje jejich motivaci a chrání zaměstnavatele před případnými sankcemi za nerovné zacházení se zaměstnanci v oblasti odměňování za práci)

Návrhy vnitřních předpisů

(vytvoření organizačních řádů a směrnic - tyto předpisy blíže určují práva a povinnosti zaměstnanců a umožňují jim lépe pochopit rozdělení práce a pravomocí v organizaci)

Nabídka odborných personálních služeb

Sestavení popisů pracovních míst

(přiřazení konkrétních pracovních činností, úkolů, pravomocí a odpovědnosti ke konkrétním pracovním pozicím včetně definování příslušných pracovních podmínek, výkonových kritérií a osobních předpokladů - popisy pracovních míst jsou základním nástrojem k řízení výkonu a slouží jako podklad k vypracování pracovní smlouvy resp. náplně práce)

Návrh systému výběru, přijímání a uvolňování zaměstnanců

(definování požadavků na jednotlivá pracovní místa, vyhodnocení všech zdrojů uchazečů, určení metod a pravidel jejich výběru, návrh postupu pro přijímání a uvolňování zaměstnanců, vytvoření vzorových smluv a formulářů - zvládnutí těchto úkonů po stránce právní, organizační a lidské posiluje ochotu zaměstnanců pracovat pro svého zaměstnavatele)

Výběr uchazeče na volné pracovní místo

(specifikace požadavků na hledaného pracovníka, sestavení nabídky pracovního místa a její inzerování, předvýběr uchazečů na základě předložených životopisů, hodnocení uchazečů při přijímacím pohovoru s možností využití psychologických metod, závěrečná zpráva s doporučením - tato služba je vhodná pro organizace, které nemají dostatek vlastních kapacit k realizaci výběrových řízení)

Návrh systému hodnocení zaměstnanců

(výběr hodnotících kritérií, určení metod a pravidel hodnocení, stanovení míry formalizace a způsobu sdělování zjištěných výsledků, vytvoření vzorových formulářů - pravidelné hodnocení umožňuje správné odměňování zaměstnanců, efektivní řízení jejich kariéry a v řadě případů také motivuje hodnoceného zaměstnance k vyšším výkonům)

Systematické vzdělávání a výcvik zaměstnanců

(identifikace vzdělávacích potřeb pracovníků a plánování jejich osobního rozvoje, návrh vzdělávacích programů, zajištění jejich realizace, vyhodnocení efektivity vzdělávání - rozvoj a odborné vzdělávání zaměstnanců zlepšuje výkon jednotlivce i celé organizace)

Nabídka školících programů

PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY:

Pracovní právo ve firemní praxi

(seznámení se s důležitými ustanoveními zákoníku práce a diskuse o současné firemní praxi, obecné principy pracovního práva, jednání a podepisování v pracovněprávních vztazích, povinnosti organizace a zaměstnanců, vznik a skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jmenování na vedoucí pracovní místo, mzda, pracovní doba a evidence pracovní doby, práce přesčas a přestávky v práci, dovolená, pracovní cesty, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, předcházení škodám a odpovědnost za škody)

Účetní výkazy jako nástroj finančního řízení

(objasnění významu účetních výkazů a vazeb mezi nimi, seznámení se s postupy, jak přizpůsobit vedení účetnictví potřebám řízení firmy, struktura aktiv a pasiv, struktura výnosů a nákladů, princip cash flow, analytické členění účetnictví, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, seznámení se s legálními způsoby daňové optimalizace, diskuse o současné praxi v dané organizaci)

Personální management v malých a středních firmách

(personální strategie, pozice personalisty, získávání a výběr pracovníků, nejvhodnější uchazeč, význam vzdělávání pro firmu - motivace pracovníků, strom motivace, motivace českých zaměstnanců, motivační stupně, rozhovor a motivační slova, odměňování, hodnocení a péče o pracovníky, co odměňovat, finanční a nefinanční odměna, hodnocení pracovníků, péče o pracovníky jako nástroj konkurenční výhody)

Komunikace a mezilidské vztahy ve firmě

(podpora vzájemného respektu, konstruktivní a partnerský přístup, vzájemná podpora při pracovních činnostech, umění vhodně komunikovat potřeby, vnímání důležitých informací, překážky efektivní komunikace, možnosti ovládání a odstraňování vnitřních stereotypních schémat prožívání a chování, která opakovaně brání vhodné komunikaci a snižují efektivitu práce, vztah nadřízený-podřízený, možnosti delegování činností na nižší management v pozitivní atmosféře)

Komunikace s podřízenými pracovníky, řešení konfliktních situací

(identifikace konkrétních obtížných a konfliktních situací v komunikaci s podřízenými pracovníky, seznámení s komunikačními technikami, které lze využít při řešení konfliktních situací - aplikace teoretických poznatků do praxe)

Úspěšné vedení hodnotícího rozhovoru

(seznámení manažerů se základními principy vedení úspěšného hodnotícího rozhovoru, jako součásti manažerské komunikace - identifikace možných obtížných situací během hodnotícího rozhovoru a jejich řešení v praxi)

Manažerská komunikace

(kdo je manažer – náplň práce vedoucího pracovníka, základní principy manažerské komunikace, základní principy vedení lidí, pochvala, kritika – pokárání, vytýkací rozhovor, oznámení rozhodnutí, zpětná vazba, přiznání omylu, koučovací rozhovor, hodnocení zaměstnance – hodnotící pohovor, vedení porady)

Situační vedení lidí

(čtyři styly vedení, stupně úrovně rozvoje, typologie MBTI, práce s jednotlivými typy lidí, sebepoznání, případová studie)

Manažerské koučování

(styly vedení lidí, koučování jako jeden ze stylů vedení lidí, výhody a úskalí koučování, osobnost kouče, principy koučování, metoda GROW, kdy můžeme využít koučování, jaké překážky brání koučování a jak je překonat, příprava na koučovací rozhovor, vedení koučovacího rozhovoru, praktický nácvik)

Prezentační dovednosti - technika řeči

(struktura prezentace, prezentace modelových produktů, verbální komunikace - síla hlasu, výslovnost, frázování, větný přízvuk, intonace, tempo řeči - lze připravit i formou video tréninku)

Prezentační dovednosti - neverbální komunikace

(vnější vzhled, interpersonální zóny, mimika, oční kontakt, gesta, držení těla, charisma řečníky, práce s trémou - modelové situace - lze připravit i formou video tréninku)

Profesionální vyjednávání a argumentace

(proces komunikace, vyjednávání – fáze, strategie pro vyjednávání, definování cílů vyjednávání, pravidla a principy vyjednávání, vyjednávací styly, strategie, taktiky, vládání emocí a námitek, dosažení dohody, strategie WIN-WIN)

PRO OBCHODNÍKY A ZÁKAZNICKOU PODPORU:

Pravidla obchodní komunikace

(pravidla dobrého obchodníka, efektivní komunikace s obchodními partnery, průběh jednání a typologie obchodního partnera, nákupní motivy, psychologické zákonitosti prodeje, vyjednávání)

Vedení obchodní schůzky

(cíl a struktura schůzky, dotazování, prezentace nabídky, argumentace, použití obchodních pomůcek, námitky, nákupní signály, uzavření obchodu)

Obsluha zákazníků v kamenném obchodě

(atmosféra prodejny, vystavování zboží, psychologické zákonitosti prodeje, kontaktování zákazníka, prezentace nabídky, nákupní signály, uzavření obchodu)

Vyhledání zákazníka a navázání kontaktu

(poznání vlastního výrobku, konkurence, vyhledání potenciálního klienta, navázání kontaktu, obchodní zástupce, distributor, prezentace výrobku na vysoké úrovni, tematické veletrhy, proexportní podpora ČR, lobbing, kontrakt)

Telefonická komunikace se zákazníky

(cíl a zásady telefonického kontaktování, struktura rozhovoru, zvládání námitek, prodej po telefonu, telefonické přijímání objednávek, servis, up selling a cross selling)

Prodej po telefonu

(strukturovaný prodej, prodejní pyramida, struktura vedení prodejního hovoru, odchozí telefonát, hlavní překážky v prodeji a jejich zvládání, druhy námitek, námitka, vítaný prostředek k zjištění potřeb zákazníka, zvládání námitek, uzavření obchodu)

Trénink zvládání námitek v obchodě

(konfliktní situace, druhy námitek, standardní námitky, námitky a výmluvy, jak se vypořádat s námitkami, námitka jako výzva, reakce na námitky klientů, techniky překonávání námitek, námitky na cenu a další…)

Budování vztahů se zákazníky

(typologie partnerů, typologie dimenzionální, osobnostní, určení optimálního postupu a eliminace bariér, techniky budování vztahu, sebereflexe a účelné nasazení prostředků a osob, kulturní rozdíly)

Péče o stávající zákazníky - program pro pracovníky servisu

(budování vztahu vzájemné důvěry, vytváření hodnoty pro zákazníka, sběr a vyhodnocení informací o zákazníkovi, předvídání jejich potřeb, přijímání objednávek, up-selling, cross-selling, vyřizování reklamací)

Jednání s dodavateli

(způsob a technika nákupu, motivace a potřeby partnera, chování, stanovení strategie a cíle, základní kritéria, co musí nákupčí bezpodmínečně vědět, techniky vyjednávání, techniky přesvědčování, asertivita)

Jednání s klientem v obtížných situacích

(typy obtížných situací, nástroje efektivního řešení obtížných situací, postup při zvládání obtížných situací po telefonu i v osobním kontaktu, typologie obtížných zákazníků, manipulace a obrana proti ní, kontrola emocí, asertivita a další tipy na zvládnutí konfliktu)

Profesionální telefonická komunikace

(techniky efektivní telefonní komunikace, kladení otázek, aktivní naslouchání, specifika telefonní komunikace, fáze telefonního hovoru a jejich správný průběh, pravidla při přepojování hovoru, práce s hlasem, zvládání obtížných komunikačních situací po telefonu, typy svízelných osob, jak s nimi po telefonu jednat, kontrola emocí, klíčové elementy asertivního chování)

Praktická asertivita

(příčiny konfliktů na pracovišti i v osobním životě, styly jednání v konfliktu, fáze řešení konfliktu, nástroje k efektivnímu řešení konfliktů, typologie svízelných lidí, agresivní, pasivní a asertivní jednání, jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci, jak zvládat silné emoce)

PRO VŠECHNY PRACOVNÍKY:

Time management, jak řídit osobní i pracovní čas

(plánování a kontrola osobního času, analýza pracovního dne, pochopení vlastní role a cílů, stanovaní priorit, pochopení časových bariér a tzv. zlodějů času, test odhadu vlastních schopností a výkonu, rady jak se bránit proti manipulacím okolí)

Jak si lépe organizovat čas

(přístupy k organizování osobního času, analýza pracovního dne, pochopení vlastní role a cílů, stanovení každodenních priorit, identifikace osobních překážek, test odhadu vlastních schopností a výkonu, časové bariéry aneb zloději času, obrana proti manipulaci, plánování úkolů na příhodnou dobu, postoj ke změnám)

Zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření a vyčerpanosti

(opakované stresové situace, ovládání a odstranění stereotypních schémat prožívání a chování, práce s iracionálními přesvědčeními, která jsou příčinou opakovaných problémů, vnímání důležitých informací vedoucí k řešení problémů)

Psychorelaxační techniky pro unavené pracovníky

(průběh stresové reakce u člověka a jejích spouštěče, vědomé strategie zacházení se stresem, odolnost vůči zátěži, rizikové faktory vyčerpanosti a prevence syndromu vyhoření, nácvik konkrétních technik pro uvolnění psychického napětí, zklidnění mysli, relaxaci i oživení energie)

Sebeobrana (Budó) - Taktika - Zbraně (Weapons) - BTW Security systems

(předcházení krizových situací, taktika jejich řešení a možnostmi vlastní ochrany při ohrožení osobní bezpečnosti)

Někteří naši zákazníci

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY:

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI A SDRUŽENÍ:

Sdružení minoritních akcionářů Unipetrolu

Sdružení minoritních akcionářů Unipetrolu

písemná reference

Reference

Jak zvládat stresující a nepříjemné situace v pracovním prostředí,
T-servis, kompresory s.r.o., 5.11.2019

"Velmi zajímavá akce kombinující teoretické přístupy a praktické techniky zvládání krizové komunikace. Lze se poučit a zapracovat do každodenní praxe. Děkuji."
(Ing. Štěpán Buchar, obchodní ředitel)

"Akce byla pro mě přínosná. Praktické ukázky, návod psychologa k řešení problémů."
(Jana Trojanová, asistentka jednatele)

Pracovněprávní legislativa v praxi,
KYB Manufacturing Czech s.r.o., 14.5.2019

"Perfektně odborně připravené školení zákoníku práce s praktickými příklady z praxe i soudní praxe. Velmi děkuji za přípravu a realizaci školení pro naši společnost."
(Eva Říhová, HR specialista)

"Školenie bolo výborné. Ku každej téme okrem teórie aj praktické príklady z praxe. Témy boli prispósobené našim potrebám, podĺa skúseností z našej firmy."
(Mgr. Katarína Malinová, HR specialist junior)

"Vzdělávací akce byla velmi přínosná pro perfektní přehled a výklad lektora. Vynikající vysvětlení problematiky na příkladech z praxe. Děkujeme."
(Petra Jenčíková, HR specialist junior)

"Děkuji za naprosto báječný seminář plný konkrétních příkladů z praxe. Zkušenosti lektora z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele."
(Michaela Černá, vedoucí administrativy)

"Oceňuji příklady z praxe, příjemné vystupování lektora, téma pracovní doby, GDPR, výpovědní důvody."
(Ing. Pavlína Novotná, HR&GA manažer)

Obchodní dovednosti - efektivní komunikace se zákazníkem,
ELPLAST Hradec Králové a.s., 24.1.2018

"Bylo praktické a živé vystoupení. Obchodovala bych s panem lektorem, vzbudil důvěru."
(Ing. Lenka Nedomová, obchodní zástupce)

"Oceňuji přínosné informace využitelné při obchodním styku a jednání, při jednání se zákazníky."
(David Fejkl, obchodní zástupce)

"Líbila se mi komunikace a zkušenosti přednášejícího. Přínosem bylo rozšíření znalostí v obchodní činnosti."
(Martin Fikr, obchodní zástupce)

Obchodní dovednosti - efektivní komunikace se zákazníkem,
T-servis, kompresory s.r.o., 8.12.2017

"Oceňuji připomenutí základů teorie motivace a obchodní komunikace a propojení s příklady pro využití v praxi. Inspirativní."
(Ing. Štěpán Buchar, obchodní ředitel)

"Byla jsem na takovém školení poprvé. Líbilo se mi to a ráda některé rady použiji v praxi. Budu se těšit příště."
(Michaela Černíková, obchodní referent)

Budování a udržování pozitivní pracovní atmosféry,
Oblastní charita Pardubice, 21.12.2016

"Přednáška na toto téma byla velice zajímavá, lektor nás dovedl aktivovat formou dotazníků k zamyšlení o problematice pracovní atmosféry. Určitě byla přínosem k vytváření pozitivních vztahů mezi pracovníky a tím k pozitivní pracovní atmosféře."
(Milena Vohralíková, vedoucí RVC Holoubek)

"Dané téma dnešní přednášky mi vyhovovalo, zajímavé byly zadané testy."
(Jana Majcová, provozní pracovník a lektorka RVC Holoubek Holice)

"Líbily se mi testy, potřeby a motivace, styly řešení konfliktů."
(Mgr. Dis. Dominika Košnarová, koordinátorka Dar Luže)

Aktivní komunikace se zákazníkem - obchodní schůzka,
T-servis, kompresory s.r.o., 16.11.2016

"Na akci oceňuji příkladnost, jak je důležité dotahovat případy do konce a vzájemnou výměnu názorů."
(Jiří Trojan, jednatel)

"Oceňuji poznatky o vlivu emocí a jejich využívání v obchodním jednání, o analýze potřeb pro následné přesvědčení zákazníka o správnosti - vhodnosti nabízeného produktu."
(Ing. Štěpán Buchar, obchodní ředitel)

"Líbilo se mi příjemné vystupování lektora."
(Tomáš Rak, technik)

Emoce a jejich vliv na sportovní výkon,
Hotel Kapitán, Seč-Ústupky, 4.8.2016

"Zápasy a nejenom sportovní se vyhrávají a prohrávají v hlavě a z toho důvodu jsme byli rádi, že se můžeme zúčastnit zmíněného semináře, kde si naši svěřenci a i trenéři mohli uvědomit, jaké emoční procesy probíhají před i během sportovního výkonu a jak s těmito emocemi nakládat, což osobně považuji za velmi důležité. Seminář se nám všem velmi líbil, splnil funkcí představení a uvedení dané problematiky a bereme to jako odrazový můstek pro další proces sebepoznávání."
(Mgr. Dušan Macák, trenér)

Obchodní dovednosti a práce s portfoliem zákazníků,
PEK-TK s.r.o., 13.4. a 14.4.2016

"Mnohokrát děkujeme za osobní přístup a individuální řešení naší poptávky."
(Bc. Klára Veverková Šťastná, sales administrátor)

"Oceňuji profesionální přístup a líbila se mi přátelská komunikace."
(Petr Šindelář, Dis, obchodní zástupce)

"Líbila se mi celková forma přednášení a aktivní zapojení."
(Bc. Ondřej Zeman, obchodní zástupce)

Péče o stávající zákazníky, servis,
T-servis, kompresory s.r.o. Chrudim, 28.11.2014

"Naše firma T- servis kompresory s.r.o. Chrudim je na trhu více jak 17 let a naší prací je tlaková vzduchotechnika (kompresory, revize tlakových nádob, stabilních, revize kotlů, revize tlakových vzduchů a jiných technických plynů). Chtěli jsme zlepšit komunikaci se zákazníky, na to konto jsme se domluvili s firmou ELiEN, která nám tady udělala školeníčko, s praktickými ukázkami, říkají tomu trénink. Naši chlapíci se k tomu postavili tak jak uměli. Věřím, že toto nám pomůže v další práci a doufám, že kýžený cíl, zlepšit komunikaci se zákazníky i na pozicích servisních techniků, se dostaví."
(Jiří Trojan, jednatel T- servis kompresory s.r.o. Chrudim)

Jednání s významnými klienty, Zvládání stresu a time management,
FRIMARK CZ s.r.o. Pardubice-Staré Čivice, 18.4. a 27.9.2013

"Se společností ELiEN spolupracujeme více než rok a maximálně nám tato společnost vyšla vstříc v profesionalizaci našich zaměstnanců, zlepšení procesů ve výrobě, v obchodu a psychologii, rozboru zaměstnanců jako takových. Doufáme, že se společností ELiEN budeme pokračovat déle než jeden rok a budeme se těšit na spolupráci."
(Sabina Sykáčková, MBA, jednatelka ve společnosti FRIMARK CZ)

Letní angličtina u kávy,
Restaurace Bazalka a kavárna Evropa Pardubice, 17.6. až 9.9.2013

"V kavárenském prostředí proběhla během letních prázdnin neformální výuka angličtiny. Lektor S. K. neotřelým způsobem vtáhl všechny zúčastněné do témat všedního dne. Vysoká úroveň konverzace byla podpořena pečlivou přípravou lektora, nabídkou obsáhlé slovní zásoby i dovedností udržet si respekt a současně vytvářet pohodové prostředí (což ocenily zejména „užvaněné učitelky“)."
(Mgr. Martina Hezká, pedagog a Monika Dostálová, logoped)

Telefonická komunikace se zákazníkem,
ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto, 3.4. a 22.8.2013

"Trénink telefonické komunikace byl pro nás klíčový pro spuštění projektu telesales aktivit. Nicméně ukázal mnohem více, než jsme očekávali. Všichni obchodníci si uvědomili, že hlas je vlastně jejich pracovní nástroj a málokdo jej umí opravdu správně používat. Na jednu stranu jsme si ujasnili správnou strukturu rozhovoru vedeného po telefonu a na tu druhou, snad i důležitější, že forma jakou informace podáváme je klíčová. Správná artikulace, zabarvení hlasu a hlavně úsměv i přes telefon je klíček k úspěchu. Trénink tedy splnil naše očekávání."
(Ing. Martin KOMÁR, generální ředitel)

Umění prezentace,
Penzion Šenk Pardubice, 2.7.2012

"Akce na mě udělala dojem, byla poučná pro všechny, kteří chtějí nabízet služby a oslovit zákazníka. Hodnotím kladně a doporučuji."
(David Stryka, podnikatel)

"Kurz mi pomohl prolomit určité bariéry mluvit o citových, soukromých věcech a lépe kontrolovat neverbální komunikaci."
(Šárka Hykyšová, asistentka v právní kanceláři)

Psychologie prodeje,
Penzion Šenk Pardubice, 19.9.2011

"Absolvovala jsem už hodně školení a myslela jsem si, že mě už nemůže nic překvapit. Překvapilo. Velmi profesionální a motivační, ale i osobní a lidský přístup pana P.Krátkého. Mozek + srdce = úspěšně uzavřený obchod."
(Zdena Kupcová, konzultant marketingu)

"Na školení se mi líbilo, že se přednášející nedrží jen pevného obsahu školení, ale dostaneme odpověď na to, co nás opravdu zajímá. Školení pro mne bylo zajímavé i tím, že p. Krátký vypráví příklady ze života a používá vlastní zkušenost. Rozhodně doporučuji školení od ELiENu."
(Michaela Kaplanová, DiS, obchodní oddělení)

"Téma psychologie prodeje bylo velice přínosné pro získání praktických dovedností v komunikaci s klienty, pro prevenci vzniku a zvládání konfliktů a problematiku rozhodování klienta, schopnosti prezentovat služby, které vedou k efektivnímu využití v praxi. Lektor měl vysokou profesionální úroveň a příjemné vystupování."
(Pavla Filáková, marketing manager)

Umění prezentace,
Penzion Šenk Pardubice, 19.8.2011

"Trénink Umění prezentace byl pro mě velmi přínosný. Jeho hlavní přednost vidím ve spojení teorie s praktickým nácvikem, neboť obojí je pro praxi stejně důležité. Velmi jsem ocenila citlivý přístup školitelů, který měl na mě i další účastníky velmi pozitivní vliv, aniž by přitom byly jakkoli zlehčovány nebo opojímeny nároky na nás kladené."
(Mgr. Hana Vostrovská, specialista PR)

"Velmi se mi líbila taková tzv. rodinná pohoda. Celá akce byla vedena v duchu pohody,úsměvu a každý z nás mohl ukázat své dovednosti. Já osobně nemám rád akce velkého druhu, kde je hodně lidí, málo času a nemáte možnost teorii vyzkoušet praxí. K tomu jsem ještě trémista, takže toto byl ideální stav. Nejdůležitější pro mě bylo to, že jsem si dokázal propojit tento trénik s běžným životem doma nebo v práci."
(Radek Žilka, pojišťovací zprostředkovatel)

"Jsem na začátku podnikání a tento kurz mě posunul v sebedůvěře a jistotě. Přestal se mi klepat hlas, byla jsem "v přízemí" a po kurzu jsem "v 1. patře". Pomohl mi, doporučuji všem."
(Marcela Novotná, poradce pro podporu zdraví)

Obchodní dovednosti,
Penzion Šenk Pardubice, 28.3.2011

"Děkujeme za jasné, srozumitelné a dobře organizované školení"
(Bc. Petr Filák, jednatel společnosti Industry EU)

"Vysoká profesionalita, individuální přístup ke každému z nás a příjemná atmosféra. Hlavním přínosem bylo zapojení do praxe, kde jsme se mohli podělit o své zkušenosti s kvalifikovanými lektory, vyzkoušet si své prodejní dovednosti, vedení obchodního jednání, trénink suverenity v obchodě i jednání s obtížným klientem. Školení zcela uspokojilo mé očekávání."
(Martina Slejšková, marketing manager)

"Tento kurz považuji za velmi srozumitelný a přínosný jak pro nové, tak i zkušené obchodníky. Myslím, že pro nové obchodníky by měl mít více hodin, případně více konkrétních příkladů."
(Lenka Hauková, sales manager)

Komunikace se zákazníkem,
Industry EU s.r.o. Čepí, 27.10.2010

"Osobně jsem se mohla přesvědčit, že školení pořádané firmou ELIEN probíhají na výborné úrovni. Po celou dobu školení jsme zaznamenali vysokou odbornost i pedagogickou úroveň školitele. Nabídl nám možnost ovlivnit obsah školení krátkými dotazníčky. Pokud mají zaměstnanci možnost dovědět se především o věcech, které zajímají je, odnesou si více. Také prostor k diskuzi a položení vlastních otázek, umožňuje zjistit, jak nové poznatky uplatnit v praxi."
(Monika Reichstädterová, účetní)

"Kurz Komunikace se zákazníkem vedený panem Mgr. Procházkou byl pro mě zajímavý. Získané znalosti z oblasti psychologie jsou použitelné nejen v obchodním styku, ale i především v běžném životě. Určitě bych ho všem doporučila."
(Ing. Jitka Habětínková, ekonom)

"S kurzem Komunikace se zákazníkem vedeným Mgr. Procházkou jsem byla velice spokojena. Proškolovaná témata byla podávána vhodně zvolenou poutavou formou s mnoha názornými příklady z praxe i běžného života. Oceňuji zároveň profesionální, ale přesto i osobní přístup lektora k posluchačům. Absolvování tohoto kurzu mohu vřele doporučit."
(Milada Majeríková, dotace z EU - asistentka)

Telefonické kontaktování,
Penzion Šenk Pardubice, 21.5.2010

"Seminár viedli ako zvyčajne sofistikovaní erudovaní profesionáli, ktorí patričnou dávkou decentného humoru okorenili celkový priebeh školenia. Nesmierne užitočnou zložkou boli, dovolím si tvrdiť nielen pre mňa, ale aj pre mojich kolegov praktické cvičenia, ktoré aj keď sa na prvý pohľad javia stresujúco, v konečnom dôsledku dotvárajú celkovú pozitívnu hodnotu daného semináru - alebo "Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku." Vrelo odporúčam."
(Mgr. Viera Borošová, realitná maklérka)

"Tréninky jsou skvělé, jelikož jsou naprosto věcné a dovednosti z nich prakticky využitelné ihned v praxi. Jsou ucelené, strukturované tak, aby přínos byl maximalní. Po každém tréninku vidím, že moje práce je kvalitnější a přínosnější."
(Dr. Zornitza Petrova Markantová, specialista na reality a investiční portfolia)

"Na trénincích se mi líbí, že mi pomáhají se posouvat dopředu. Jsou velice přínosné ihned v praxi. Díky vaši firmě se více zdokonaluji ve své profesi realitního makléře. Velmi se těším na další trénink."
(Hana Posledníková, realitní makléř)

Umění prezentace,
Penzion v zahradě Pardubice, 22.7.2009

"Tréninkový program umění prezentace hodnotím jako velmi přínosný. Z pozice mediálního plánovače jsem velmi ocenil praktické nácviky komunikačních dovedností. Výkony lektorů hodnotím taktéž za jedna. Rozhodně doporučím svým kolegům z Mafry a obchodním partnerům."
(Daniel Čeliš, media planner)

"Tento trénink bych ráda doporučila i ostatním, protože můj řádný volný čas přinesl nejen spoustu příjemných zážitků, ale i poukázal na nedostakty, které musím doladit. Touto cestou děkuji skvělé partě lidí, která svým profesionálním přístupem vede lidi k jejich dokonalosti."
(Blanka Petružálková, úředník Krajského úředu PK)

"Zúčastnila jsem se tréninku Umění prezentace a byla jsem nadšená! Oceňuji citlivý přístup školitelů. Děkuji a přeji hodně úspěchů."
(Mgr. Hana Hlaváčková, učitelka)

Obchodní prezentace,
Penzion v zahradě Pardubice, 25.6.2009

"S většinou našich zaměstnanců jsme absolvovali velmi zajímavé školení. Jeho přínosem bylo zlepšení jednotlivců v prodejních dovednostech. Pro mne jako pro ředitele to byl velmi zajímavý a překvapující pohled na schopnosti a možnosti některých mých kolegů. Díky pohledu zvenčí jsem navíc dostal několik nápadů, které postupně uvádíme do života."
(Bc. Zbyněk Vašek, ředitel firmy Optimum)

"Zúčastnila jsem se již druhého semináře pořádaného Centrem rozvoje dovedností ELiEN. Trénink se zaměřením na obchodní prezentaci měl vynikající organizaci programu. Díky názorným scénkám byl i dostatečně stresující. Většinu získaných poznatků jsem měla možnost aplikovat při kontaktu s klienty a musím konstatovat, vážně to funguje."
(Gabriela Rychnovská, asistenka ředitele)

"Trénink obchodní prezentace, který byl již mým druhým absolvovaným po základním školení, byl pro mne velice přínosný. Zejména praktická cvičení napomohou překonat trému. Vše je doplněno i teoretickou stránkou věci a v konečném důsledku získáte ucelené poznatky jak prezentovat. Vše provází až rodinná atmosféra a opravdu profesionální přístup trenérů. Mohu jen doporučit."
(Ing. Jakub Mach, obchodník)

Večerní škola manažerské informatiky,
SPŠE Pardubice, 12.11.-10.12.2008

"Překvapila mě výborná příprava přednášek, především připravené demo tabulky. Kupříkladu kontingenční tabulka je častým námětem uchazečských pohovorů v mé branži. Tušil jsem o co jde, ale poprvé jsem to viděl v praxi. Špičková byla také přítomnost dvou lektorů v přednáškách, kdy jeden přednáší a druhý může asistovat u posluchačů na jejich PC."
(Miloš Broulík, Foxconn)

"Vzhledem k velkému rozsahu hodnotím hloubku kurzu jako uspokojivou. Osobně bych uvítal více detailů k vnitřním sítím a komunikaci."
(Martin Halíř, Péče o duševní zdraví)

"Naučila jsem se spoustu nových věcí. I když všechny nevyužiji ve své praxi, vím o nich a můžu se k nim kdykoliv vrátit. Přínosem pro mne byly praktické ukázky, srozumitelný výklad a okamžitá pomoc ve chvíli, kdy jsem nevěděla kudy kam."
(Jitka Šidáková, Denní centrum SVÍTÁNÍ)

Magazín ELiEN

Tomáš Doubrava

Jak si koupit manželku i s novinami

Eduard Kropáček

Uživit se a pomáhat ostatním, kteří to sami nedokážou

Jan Landsmann

Energoland - dobrodružství v podnikání i v životě

Milan Bernard

O úspěchu ERA a vojenském marketingu

Pavel Hlaváček

Mistrovská kytara a citová chemie kytaristy

…Možnost vložit html ručně…