Mgr. Růžena Krátká

Vážení ředitelé škol, pedagogové,

se školami dlouhodobě spolupracujeme téměř od počátku existence naší společnosti. Jedná se především o programy na zakázku, podle potřeb vedení školy. Nejčastěji jsou to programy psychologie a tréninky tzv. měkkých dovedností (soft skills), které pomáhají řešit především problémy ve školách, zejména konfliktní situace s rodiči dětmi či mezi kolegy. Rozvojové programy realizujeme pro celý pedagogický sbor.
V současnosti k těmto programům, na základě zájmu ředitelů škol, připravujeme navíc programy, které reagují na vzdělávací dotované projekty a které jsou akreditované MŠMT v systému DVPP.

Ředitelé škol využívají naše programy jako výbornou příležitost:

  • poskytnout pravidelné, povinné vzdělávání v systému DVPP najednou pro všechny pedagogické pracovníky ve škole, v dostupných cenách
  • odborně řešit některé problémy komunikace mezi kolegy, či s rodiči, s našimi lektory, psychology
  • pro zlepšení komunikace a atmosféry ve škole, které celkově pozitivně ovlivní celé klima školy, programy umožní také příjemné aktivní naplnění případných outdoorových akcí pro všechny pracovníky školy.

S pedagogickým sborem pracujeme i opakovaně, každá další akce je přizpůsobena složení a požadavkům dané skupiny.
Více k přínosům, metodice a organizaci programů ELiEN Vám ráda osobně sdělím, schůzku zdarma lze domluvit nejrychleji přes můj kontakt kratka@elien.cz.

Mgr. Růžena Krátká
jednatel, metodik a odborný garant školících a rozvojových programů ELiEN s.r.o.

Nabídka dalšího vzdělávání

AKREDITOVANÉ PROGRAMY MŠMT V SYSTÉMU DVPP:

Jak úspěšně zahájit komunikaci s rodičem při sdělení nepříjemné zprávy
(seminář s využitím videokamery)

Cíl: Cílem semináře se bude zabývat prvním krokem, tedy zahájením správné komunikace s rodičem. Seznámit pedagogy se zásadami sdělení nepříjemné skutečnosti rodičům (zákonným zástupcům) s ohledem na obsah, verbální a neverbální projevy tak, aby navodili pozitivní atmosféru pro další komunikaci. Demonstrovat za využití video kamery žádoucí projevy v komunikaci a ukázat časté chyby, které se v ústním sdělení objevují.

Jak zachovat zdravé školní klima při výuce heterogenní skupiny žáků

Cíl: Seznámení účastníků s nejčastějšími heterogenními skupinami žáků se SVP, s možnostmi organizace výuky a systémem práce ve třídách s heterogenními skupinami žáků, vlivem společného vzdělávání na školní klima. Sdílení zkušeností mezi sebou navzájem. Identifikace problematických situací z praxe v dané škole, ukázky modelových příkladů z praxe, aplikace možných řešení v dané škole.

Řešení konfliktních situací ve škole a jak jim předcházet

Cíl: Seznámit účastníky s významem interaktivního vyučování pro předcházení krizových situací při vyučování a s vybranými teoriemi, které ukazují, jak předcházet konfliktním situacím. Ukázat účastníkům, kterou strategii řešení konfliktů preferují a jak lze jednotlivé strategie využít při řešení vzniklých situací. Identifikovat konkrétní časté a obtížné konfliktní situace z vlastní praxe účastníků a demonstrovat na modelových situacích, pouze s některými účastníky, jak řešit konfliktní situace vzniklé při jednání s kolegy, žáky a rodiči.

Učitel hercem – herecké techniky usnadňující komunikaci ve škole

Cíl: Seznámit pedagogy s praktickým využitím hereckých technik komunikace ve škole. Demonstrovat jednotlivé techniky a správnou komunikaci – hraní rolí, improvizační cvičení, za pomoci lektora a vybraných účastníků. Vyzkoušet si některé skupinové techniky, které lze společně i při větším počtu účastníků či ve dvojicích.

Usměrňování agresivity ve škole – psychologický přístup

Cíl: Seznámit účastníky s teoretickými schématy - s formami agresivity, jednak jako projevu vitality živého organismu schopného komunikovat a jednat, ale také s nezdravými až patologickými projevy směřujících k pasivitě, sebedestrukci a násilí. Diskutovat s účastníky tak, aby bylo možné si uvědomit praktické využití přednesené teorie v situacích, se kterými se setkávají ve škole. Demonstrovat na modelových situacích reakce na situace, v nichž se projevuje agresivita, aby bylo možné větší uvědomění pedagogických pracovníků ve vztahu k tématu agresivity.

Základní pedagogické rozhovory ve škole - umění pochvaly, kritiky a omluvy

Cíl: Seznámit účastníky, jak vypadá efektivní pochvala a kdy je vhodné ji použít, jak odmítat bez pocitů viny, kdy je vhodné se omluvit, jak dávat a přijímat konstruktivní kritiku a jak ji využít. Dále účastníky seznámit, jak sdělovat informace efektivně, aby nemuseli opakovaně vynakládat svůj čas a energii. Identifikovat konkrétní situace (pedagogické rozhovory) z praxe účastníků. Ukázat na modelových případech příklady žádoucích pedagogických rozhovorů, řešení konkrétních situací, s využitím probrané teorie

Efektivní komunikace ve škole, budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky

Cíl: Pedagogové se seznámí se základními pravidly efektivní komunikace. Naučí rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace s jejich důsledky. Budou schopni identifikovat bariéry v komunikaci s kolegy, rodiči a se žáky. Uvidí na modelové situaci, jak je důležité naslouchat, jaký je význam správně kladených otázek a jaký je jejich vliv na celkové vyznění vedeného rozhovoru.

Jak přesvědčit a efektivně reagovat na námitky kolegů, rodičů a žáků

Cíl: Účastníci se seznámí s důležitostí souladu verbální a neverbální komunikace, která zvýší důvěryhodnost při jednání mezi sebou, se žáky a s rodiči žáků, seznámí se s principem win-win a významem empatie, která pomůže snižovat negativní emoční hladinu při komunikaci. Budou schopni odlišit konstruktivní námitku od výmluvy. Identifikují časté nebo obtížné námitky kolegů, žáků a rodičů. Na modelových příkladech uvidí, jak námitky řešit na základě probrané teorie.

Jak zachovat kvalitu výuky heterogenní skupiny žáků při společném vzdělávání

Cíl: Seznámení účastníků se současným pohledem a dosavadními zkušenostmi se společným vzděláváním. Sdílení zkušeností mezi sebou navzájem. Identifikace problematických situací v dané škole. Ukázání modelových příkladů z praxe, aplikace možných řešení do praxe dané školy.

Učitel hercem – aneb jak zaujmout a neztratit respekt
(seminář s využitím videokamery)

Cíl: Seznámit pedagogy s hereckými prostředky a technikami, prostřednictvím kterých lze lépe vzbudit důvěru a respekt, upoutat pozornost a lépe komunikovat se žáky, rodiči i kolegy. Demonstrovat rozdílnou komunikaci mezi dospělým a dítětem. Demonstrovat žádoucí komunikaci na modelových příkladech ze školní praxe.

Psychologie v komunikaci pedagoga – pasivita a podcenění situace

Cíl: Seznámit účastníky s modelem podcenění a pasivního chování. Diskutovat o možnostech, jak metodu aplikovat do školní praxe a v osobním rozvoji. Demonstrovat na modelových situacích, jak lze metodu využít pro větší uvědomění sebe v komunikaci ve škole i ve vlastní samostatné práci na jejím zkvalitnění.

Psychologie v komunikaci pedagoga - životní postoje a vztahy

Cíl: Seznámit účastníky s modelem existenciálních pozic pohledem psychologie. Diskutovat o možnostech, jak lze metodu aplikovat do školní praxe a v osobním rozvoji. Demonstrovat v modelových situacích, jak lze metodu využít pro větší uvědomění sebe v komunikaci ve škole i vlastní samostatné práci na jejím zkvalitnění.

Asertivita a její využití ve škole, jak slušně prosadit svůj názor

Cíl: Seznámit účastníky se základními technikami asertivního jednání, pomocí nichž lze zvládat oprávněné i neoprávněné námitky kolegů, žáků a rodičů, jak jednat s rozčilenými lidmi, sdělovat i nepříjemnou pravdu a zvýšit svou efektivitu jednání při krizových situacích. Identifikovat konkrétní časté a obtížné situace z praxe účastníků. Ukázat na modelových případech (pouze s některými účastníky) příklady žádoucí komunikace za pomoci vybraných asertivních technik a zároveň upozornit na případné chyby v komunikaci, kterých se vyvarovat.

Sebepoznání, empatická komunikace a prevence syndromu vyhoření I a II

Cíl: Seznámit pedagogy s principy tvorby a fungování dynamických stereotypů v životě člověka, s hlavními typy komunikačních stereotypů v praxi učitele, seznámit se se základy empatické komunikace. Dále účastníky seznámit se syndromem vyhoření, s jeho příčinami a projevy i možnostmi prevence. S pomocí jednoduchého dotazníku získají informace o míře rizika syndromu vyhoření. Seznámit s tabulkou ABCDE jako jednoduchým nástrojem pro práci s vlastními stereotypy. Sebepoznání v oblasti komunikace na základě tištěných podnětových materiálů a diskuse s účastníky. Na modelových příkladech demonstrovat nácvik techniky empatické komunikace s účastníky. Identifikovat obtížné komunikační situace ze školního prostředí. V návaznosti na přednesené teorie diskutovat o možnostech aplikace získaných teoretických poznatků do své praxe - komunikace s rodiči, kolegy či žáky. Řešení modelových příkladů na základě identifikovaných aktuálních problémů pedagogů a poznané teorie.

NEAKREDITOVANÉ PROGRAMY:

Time management, jak řídit osobní i pracovní čas

Cíl: Seznámit pedagogy s plánováním a kontrolou osobního času, analýzou pracovního dne, vést je k pochopení vlastní role a cílů, ke stanovaní priorit, k pochopení časových bariér a tzv. zlodějů času. Součástí programu je i test odhadu vlastních schopností a výkonu i rady jak se bránit proti manipulacím okolí.

Stress management, prevence syndromu vyhoření a vyčerpanosti
(psychorelaxační techniky pro unavené učitele)

Cíl: Získání základních poznatků týkajících se průběhu stresové reakce u člověka, jejích spouštěčů, vědomých strategií zacházení se stresem, odolnosti vůči zátěži, rizikových faktorů vyčerpanosti a prevence syndromu vyhoření. Cílem je také propojení poznatků se zkušenostmi ze života pedagogů, nácvik konkrétních technik pro uvolnění psychického napětí, zklidnění mysli, relaxaci i oživení energie v těle.

Sebeobrana (Budó) - Taktika - Zbraně (Weapons) - BTW Security systems

Cíl: Seznámit pedagogy (případně i žáky) s předcházením krizových situací ve škole, s taktikou jejich řešení a možnostmi vlastní ochrany při ohrožení osobní bezpečnosti.

Někteří naši zákazníci

Reference

Efektivní komunikace ve škole, budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky,
7. ZŠ a MŠ Plzeň, 29.8.2022

"Pomohl mi rozbor situací, kde je potřeba požívat racionální a postupné kroky k úspěšnému vedení rozhovorů řešících problémy."
(Mgr. Pavel Blažek, učitel)

"Líbil se mi projev lektora, který byl zajímavý a poutavý. Ocenila jsem také rozebírání situací situací a rady, jak postupovat při řešení konfliktních situací, se kterými se ve školství setkáváme. Díky!"
(Mgr. Kamila Bayer, učitelka)

"Oceňuji přístup lektora a vysvětlování na konkrétních ukázkách. Nespokojený rodič pro nás může být pořádným strašákem – po dnešním kurzu máme informace a jisté vědomosti, jak se s touto informací vypořádat a jak postupovat."
(Mgr. Tereza Cvociga, učitelka)

"Oceňuji návody na řešení, jak vybudovat důvěru, jak efektivně reagovat"
(Mgr. Čeněk Vladař, učitel)

"Díky panu Hadravovi bylo školení příjemné, zábavní a přínosné. Vše bylo převedeno do praxe, což velice oceňuji."
(Mgr. Eliška Huspeková, učitelka)

"Líbí se mi způsob výkladu lektora, organizace semináře. Dozvěděla jsem se spoustu užitečných informací, rad. Děkuji."
(Mgr. Jaroslava Langová, učitelka)

"Líbilo se mi množství příkladů a konkrétní zacílení na školní prostředí."
(Bc. Lucie Konopíková, učitelka)

"Ocenila jsem provázání do praxe a velké množství příkladů. Dále pak i přístup a vystupování lektora."
(Mgr. Klára Topinková, učitelka)

"Líbila se mi celková skladba programu. Ukazovali jsme si různé modelové situace z praxe a snažili se najít co nejlepší řešení."
(Mgr. Irena Fialová, učitelka)

"Ocenila jsem přípravu pracovních listů (možnost dopsání vlastních poznámek), příklady z praxe, návody na řešení konkrétních situací, základní pravidla efektivní komunikace ve škole."
(Mgr. Kateřina Šmatláková, učitelka)

Učitel hercem – herecké techniky usnadňující komunikaci ve škole,
Základní škola Pardubice-Polabiny, Npor. Eliáše 344, 25.-26.8.2020

"Zajímavá zkušenost do oblasti herectví, určitě přínosem pro působení ve školství, kde se názory na učitele zvyšují a zvyšují, zvyšují..."
(Mgr. Tomáš Mocek)

"Velmi se mi líbila forma praxe. Téměř každý si vyzkoušel situace a zaimprovizoval nad danými tématy, které byly pedagoga přínosné."
(Bc. František Němec, učitel)

"Ocenila jsem možnost vyzkoušet si různé modelové situace, vžít se do pocitů druhých lidí. Úžasné."
(Erika Sedláková, vychovatelka)

"Velice zajímavý seminář, pomohl mi odbourat osobní strach z neznámého. Některé poznatky jistě (a rád) dále využiji v práci s kolegy, rodiči i žáky."
(Mgr. Radek Horák, učitel)

"Myslím, že to byl přínosný seminář v lepším poznání se navzájem, pozorovala jsem věci, kterých bych si (bez rady paní lektorky) asi nevšimla, nezamýšlela se nad nimi. Improvizace je ro mě trošičku snadnější díky zážitku."
(Mgr. Radka Kocourová, učitelka)

"Aktivní školení, možnost vyzkoušet si modelové situace, sledovat ostatní v těchto situacích – ujasnit si komunikaci a projevy těla…Práce s hlasem."
(Mgr. Irena Strnadová, učitelka)

"Jakož začínající asistent jsem měla možnost vidět řešení různých situací, které mohu ve škole nastat. Líbilo se mi, že to bylo podané zábavnou formu a měla jsem možnost si to i vyzkoušet."
(Dita Netíková, asistent pedagoga)

"Vstřícný přístup, příjemná lektorka, zajímavá forma vzdělávání a příjemná praxe. Zábavné a veselé hodiny v kruhu příjemných lidí (kolegů)"
(Mgr. Daniela Pecková, učitelka)

"Příjemné vystupování lektora, přínos pro moji praxi, uvolněná atmosféra."
(Mgr. Renata Kmoníčková, učitelka)

"Zajímavé vedení programu lektorem. Oceňuji své kolegy, jak šli na trh se svou kůží."
(Mgr. Jana Paříková, učitelka)

"Stejně jako při vyučování, procvičováním, praxí se člověk učí nejvíce. Líbilo se mi, že se paní lektorce podařilo zapojit všechny - některé to vyložen bavilo – a myslím, že to ty ostatní ani nebolelo, a každý si v tom něco našel (i když to možná ještě neví)"
(Mgr. Světlana Kučerová, učitelka)

"Program byl lepší, než jsem očekávala, byly splněny cíle programu"
(Mgr. Olga Dogunek, vychovatelka, asistentka)

"Velice příjemný projev paní přednášející. Velmi podařené školení."
(Simona Šutorová, vychovatelka, asistentka)

"Vynikající lektor, živá atmosféra, možnost vyzkoušet si i jiné role než je samotný učitel."
(Michaela Sabovová, učitelka)

"Líbilo se mi nadšení a snaha přednášející, byla skvělá! Přes počáteční potíže (nechtělo se nám moc improvizovat) se jí podařilo prolomit počáteční bariéry. Potvrdily se mi již získané zkušenosti."
(Mgr. Zuzana Stříteská, učitelka)

"Velmi přínosné bylo vyzkoušet si i opačné role. Mohli jsme se poučit, jak reagují jiní lidé na situaci, ve které se ocitáme sami. Možnosti zjistit své schopnosti."
(Mgr. Lenka Jírková, učitelka, výchovný poradce)

Jak zachovat zdravé školní klima při výuce heterogenní skupiny žáků,
Základní škola, Chrudim, Školní náměstí, 29.8.2019

"Líbily se mi konkrétní případy z praxe na jiných školách a poučení o školském zákoně."

Efektivní komunikace ve škole, budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky,
Základní škola Heřmanův Městec, 27.8. a 28.8.2019

"Během semináře jsem si ujasnila fráze komunikace s rodiči, správné formulace otázek. Pozitivním přínosem akce je určitě také to, že vyučující byli celý den spolu a řešily společné problémy. Děkuji."
(Mgr. Jana Šindelářová, ředitelka)

"Připomněli jsme si principy komunikace, vše bylo podáno jasně a srozumitelně, využitelné v praxi."
(Mgr. Alena Stránská, učitelka, metodik prevence)

"V uvolněné atmosféře jsme si vyzkoušeli reakce rodičů i vyučujících. Ujasnění postupu při komunikaci."
(Mgr. Danuše Málková, učitelka)

"Naučila jsem se, jak získávat čas při řešení konfliktu s rodičem. Líbil se mi návod, jak řešit konkrétní situace."
(Mgr. Jana Beránková, učitelka)

"Vzájemné předávání zkušeností. Chronologicky dobře uspořádané, žádné skákání od tématu k tématu."
(Mgr. Květa Levínská, učitelka)

Efektivní komunikace ve škole, budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky,
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, 26.8.2019

"Pro začínajícího třídního učitele byla přínosná zejména část týkající se přístupu k rodičům či dětem. Oceňuji obzvláště výklad a konkrétní příklady pana školitele."
(Mgr. Antonín Štalmach, učitel)

"Toto téma neslyším poprvé, ale je pro mě dobré si dříve získané poznatky osvěžit. Za kvalitní považuji přípravu a vystupování lektora."
(Mgr. Zuzana Serbouti, učitel, výchovný poradce, metodik prevence)

"Efektivní postupy, jak komunikovat s rodičem a žákem jsou dobrým návodem, jak se zachovat v konkrétní situaci. Připravené pracovní listy s přehledně sepsaným obsahem školení, do kterých je možné vpisovat další poznámky a postřehy."
(Mgr. Ivana Tyllerová, učitelka)

Jak zachovat kvalitu výuky heterogenní skupiny žáků při společném vzdělávání,
Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice, 7.5.2019

"Program mi pomohl vytvořit si nadhled nad danou tématikou. Oceňuji reálný pohled na věc, konkrétní řešení problémových situací lektora. Velmi příjemný lektor a paní organizátorka akce. Děkujeme."
(Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy)

"Oceňuji praktické rady a zkušenosti pana ředitele, konkrétní příklady ze života a praxe, optimismus, povzbuzení, výměnu zkušeností, inspiraci, náměty k zamyšlení, nové myšlenky."
(Mgr. Jaroslava Balášová, zástupkyně ředitele školy)

"Doporučuji, interaktivní formou jsme se domluvili, prohloubili si znalosti a vědomosti, uvědomili si naše klady, zápory, chyby. Prodiskutovali jsme, co bychom mohli dělat lépe ve prospěch dětí."
(Mgr. Zdeněk Tužil)

"Přínosné bylo zasvěcení o problematice, konkrétní příklady z podobné školy, nápady k zamyšlení."
(Mgr. Jana Sevránková, učitel II .stupně ZŠ)

"Zaujaly mne poznatky z praxe, zkušenosti s učením. Celkově otevřený přístup ke všem problémům. Nové informace."
(Mgr. Irena Soukupová, asistent pedagoga)

Základní pedagogické rozhovory ve škole - umění pochvaly, kritiky a omluvy,
Základní škola, Chrudim, Školní náměstí, 26.10.2017

"Zajímavé z pohledu zapojení posluchačů. Řešení běžných situací, se kterými se setkáváme. Připomenutí některých věcí při komunikaci."
(Mgr. Radka Krpálková, pedagog)

Efektivní komunikace ve škole, budování důvěry mezi kolegy, rodiči a žáky,
Řešení konfliktů a taktika z hlediska krizových situací ve škole, základy sebeobrany,
Alfa Resort, Deštné v Orlických horách, 30. 8. 2017 a 31.8.2017

"Doporučuji účast celého kolektivu."
(Ing. Pavla Nádeníková, ředitelka ZŠ Horní Jelení)

"Celkově jsem byl s programem velmi spokojený. Obsahové zaměření semináře bylo výborně zvolné."
(Mgr. Jiří Daněk, učitel)

"Lektor má připravené konkrétní příklady z praxe, sám učil-osobní zkušenost. Velmi příjemné vystupování, srozumitelnost."
(Mgr. Jiřina Divišová, učitelka)

Zvýšení efektivity výuky,
EDUCAnet SOŠ Pardubice, s.r.o., 31.1. až 28.4.2014

"S ELiENEM spolupracujeme už řadu let a poslední spolupráce se týkala školení mentoringu, především našeho pedagogického sboru, která byla pro nás velmi přínosná. Vzhledem k tomu, že EDUCA průběžně otevírá nová zaměření, která se týkají především komunikace a sociálního klimatu našich žáků, takže pedagogové jsou předtím proškoleni a dovednosti, které se naučí, mohou využívat potom při předávání dál, pro naše žáky… Spolupráce je velice přínosná a budeme se těšit i do dalších let."
(Ing. Lenka Rolečková, jednatelka EDUCA Pardubice, SOŠ s.r.o.)

Komunikace s problémovými žáky a rodiči, Spolupráce mezi pedagogy,
Základní škola Chotěšov, 31.1.2014

"Se společností ELiEN jsme se potkali jako škola v roce 2010, kdy jsme zrealizovali dvoudenní týmové školení celého pedagogického sboru a některých zaměstnanců, v Horšovském Týně, v krásném prostředí, doplněné kulturním programem. Tenkrát to týmové školení bylo zaměřeno na schopnost vystupování učitelů, jejich komunikaci mezi sebou, i s rodiči a celé to školení prolínala obrovská atmosféra a obrovský duch vzájemné sounáležitosti. Po dvou letech potom v roce 2012 pokračovalo školení v oblasti psychologie a v současné době v roce 2014 jsme se zaměřili se stejnou firmou na další týmové školení, na oblast komunikace ve škole s problémovým žákem, s rodiči a opět vzájemná komunikace v týmu. Celkově musím říci, že jsou tato týmová školení daleko významnější, než individuální výjezdy jednotlivých učitelů, třeba na odborná školení, protože právě spolupráce v týmu a vzdělávání týmové posiluje celou soudržnost týmu, i vystupujeme jako celek jednotně. Jsem osobně s tím průběhem, i návazností, s naplněním těch školení, velmi spokojen."
(Mgr. František Halada, ředitel ZŠ Chotěšov)

Multimediální tvorba,
EDUCAnet - SOŠ Pardubice, 27.10.2010

"Školení na tvorbu podcastů bylo přínosné, protože jsme se seznámili se základy grafických programů od ADOBE. Toto školení nám umožní lépe využívat informačních technologií při výuce."
(Mgr. Lucie Písařová, učitelka)

"Kurz rozšířil znalosti pedagogů o nové moderní metody práce. Tím se bezpochyby zvýší atraktivnost výuky."
(Mgr. Petr Mlejnek, učitel)

"Kurz byl velice poučný, pomohl mi k lepší přípravě na výuku. Věřím, že studenti budou podcasty využívat při své přípravě, tudíž zlepší své výsledky."
(Ing. Jan Hrabal, učitel)

Trénink komunikace pro učitele,
Hotel Gurmán Horšovský Týn, 3.-5.2.2010

"Trénink byl dlouhodobě plánovaný, každý z učitelů přijel s různým očekáváním a zvědavostí. Prostředí v hotelu v hotelu Gurmán v Horšovském Týně, náplň tréninku a vysoká úroveň lektorů přispěly k tomu, že všichni učitelé odjížděli po třech dnech pozitivně naladěni a nadšeni. Celý kurz splnil a předčil očekávání nás všech."
(Mgr. František Halada, ředitel školy)

"Nejvíce nás obohatilo vysvětlení řešení konfliktů - každý z nás objevil, které řešení konfliktu sám preferuje, uvědomili jsme si své kvality a nedostatky pro svůj další rozvoj. Líbil se nám také praktický nácvik komunikace a rétorické cvičení pod vedením herce. Pocítili jsme zde vzájemnou spolupráci, což je dobrým startem pro naši budoucnost."
(Mgr. Radka Šístková, učitelka)

"Na tréninku se nám líbila skvělá atmosféra, vystupování přednášejících a nepřeberné množství velice zajímavých informací včetně toho, jak posluchači tyto informace přijímali. Zajímavá byla také zpětná vazba formou materiálů a dotazníků."
(Bc. Petra Benešová, speciální pedagog a Kateřina Lišková, vychovatelka)

Trénink komunikace pro učitele,
Hotel Delta Seč, 25.-26.8.2008

"Trénink komunikace byl náročný, přínosný a zároveň zábavný. Škoda, že nebylo možné věnovat některým tématům více času. Pokud se příště rozhodnu pro podobnou akci, budu počítat s větší časovou dotací."
(Mgr. František Němec, ředitel školy)

"Dvoudenní seminář byl zaměřen na argumentaci, techniku řeči, zvládání trémy a krizových situací. Přínosem byla nejen profesionalita trenérů, ale i vstřícný přístup, pohodová atmosféra. Trénink nás nejen obohatil o potřebné vědomosti a dovednosti, ale i pozitivně naladil a motivačně povzbudil."
(Mgr. Magda Schejbalová, učitel)

"Školení zaměřené na umění komunikace učitelů s veřejností bylo velmi dobře připravené jak organizačně, tak materiálně. Příjemná byla zejména účast herce Josefa Pejchala. Trénink bych rozhodně doporučila svým pedagogickým kolegům a ráda bych se v budoucnu zúčastnila i dalších kurzů pořádaných touto firmou s podobným obsahem."
(Mgr. Daniela Pecková, učitel)

Umění prezentace,
EDUCAnet - SOŠ Pardubice, 10.12.2007

"Studenti si trénink velmi chválili pro jeho praktičnost, rychlost a obsah. Naučili se nové poznatky. Vítali i vstřícnost, ochotu a legraci a poznali sami sebe tak, jak se neznají. Já sama za sebe mohu říci, že vítám každou takovou aktivitu, která zlepšuje projev našich studentů, kdy dochází k prezentaci sebe sama, ale i k možnosti prezentovat věci kolem nás."
(Ing. Lenka Rolečková, ředitelka SOŠ)

"Do tohoto projektu jsem šla nevědomě, ale nadmíru mne překvapil svojí kvalitou, přístupem k nám žákům a atmosférou. Lidé co nám přednášeli byli skvělí a mě to hodně dalo. Takové množství prezentací v jednom dni - z toho se musí naučit každý alespoň něco."
(Veronika Rákosníková, studentka)

"Seminář se mi velice líbil. Zaujala mě zejména praktická část, kde každý z nás prezentoval dané téma. Líbil se mi také přístup vyučujících, na kterých bylo vidět, že je to baví. Seminář můžu pouze doporučit a v případě provádění nějakých dalších se určitě rád zúčastním."
(Filip Šikula, student)

Magazín ELiEN

Jiří Psota

O Velké říjnové revoluci na americké burze

Karel Černý

Síla pramenící z pokory - pro mladé a silné, staré i nemohoucí.

Milan Hubáček

O japonském manželství, vánočních svátcích a obchodních jednáních

Milan Bernard

O úspěchu ERA a vojenském marketingu

Jan Vyhnálek

Rozdíly v české a italské povaze se projevují i ve firmách

…Možnost vložit html ručně…