Naši Lektoři a konzultanti

Mgr. Růžena Krátká, sociolog-andragog a jednatel společnosti ELiEN s.r.o.

Je jednatelkou firmy ELiEN s.r.o., kterou založila v roce 2006 původně jako Centrum rozvoje dovedností ELiEN – ENERGY FOR LIFE AND ENTERPRISE. Řídí zde komunikaci s klienty a zákazníky, koordinuje a metodicky vede programy trenérů, konzultantů a externích spolupracovníků, zajišťuje metodiku tréninkových programů pro firmy, úřady i pro školy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Působí jako jeden z garantů oblasti personalistiky a firemního vzdělávání, vede tým redakce Inspirace pro život a podnikání ELiEN.

Spolupracovala na několika projektech s mediálními a marketinkovými společnostmi, v sociálně-zdravotní oblasti a vzdělávání. Je spoluautorem Analýzy sociálních služeb Mikroregionu Litomyšlsko, pracovala v několika projektech mystery shoppingu - hodnocení značkových prodejen, realizovala četné tréninky komunikace, soft skills, např. pro projekt Koalice nevládek Pardubicka, o.s., klienty Úřadu práce ČR či rodiče romských rodin v projektu Oblastní charity Pardubice. Realizovala zakázky v rámci mediální skupiny MAFRA, spolupracovala jako externí dopisovatel PNPRESS, a.s. (dnešní Vltava-Labe-Press, a.s.), v počátku pracovala také na psychiatrickém oddělení či v protidrogovém centru.

Vystudovala SOCIOLOGII a ANDRAGOGIKU na FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UP Olomouc. Vedle zaměření na firemní vzdělávání, vzdělávací strategie a řízení kariéry se zajímá také o osobní rozvoj člověka a využití lidského potenciálu. Absolvovala specializační výcvik v psychoterapii v systému SUR pod Východočeským institutem psychoterapie, výcvik ve skupinové psychoterapii Institutu Virginie Satirové, absolvovala „Video Home Training“ Institutu pro rozvoj a využití video tréninku interakcí SPIN Czech, Dutch, kurz krizové intervence RIAPS Praha. Získala osvědčení jako poradce pro další profesní vzdělávání od České andragogické společnosti.

Mgr. Růžena Krátká Mgr. Růžena Krátká

Ing. Mgr. Pavel Krátký, psycholog, podnikový ekonom, poradce managementu

Věnuje se problematice řízení malých a středních firem, zejména podnikové ekonomii a aplikované psychologii v managementu a obchodu. Průběžně vede obchodní skupiny ve firmách a podílí se na řízení ekonomických či personálních procesů v organizacích. Ve firmách Res Perita Consulting a ELiEN s.r.o. realizovat četné rozvojové programy pro firmy, školy, pro zařízení zdravotních a sociálních služeb. Je spoluautorem dvou testů matematických schopností. V letech 2016-2017 byl členem správní rady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. V roce 2019 obdržel od Diecézní katolické charity v Hradci králové Stříbrný charitní kříž za obětavou práci v Charitě.

Dříve působil jako učitel ekonomických předmětů na SOŠ, jako úvěrový specialista ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s., jako burzovní makléř společnosti ČESKÁ KAPITÁLOVÁ, s.r.o., jako inspektor a vrchní inspektor ve společnosti SYNTHESIA a.s.. Dále působil jako psycholog PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY V PARDUBICÍCH, jako psycholog prvoligového týmu BK PARDUBICE a krizový intervent protidrogového centra.

Vystudoval psychologii na FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UP V OLOMOUCI a následně podnikovou ekonomiku a management na VŠE V PRAZE. Složil státní makléřskou zkoušku na Ministerstvu Financí ČR.

Ing. Mgr. Pavel Krátký Ing. Mgr. Pavel Krátký

Dr. Jan Vyhnálek, Ph.D., psycholog a psychoterapeut

Specializuje na psychologické programy pro pedagogy, programy interní komunikace ve firmách, stress management, komunikaci se zákazníky a na osobní rozvoj pracovníků. Vyučuje na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce na TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JČU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Věnuje se terapeutické práci a psychologickému poradenství lidem v obtížných životních situacích, výchovnému poradenství rodičům a pedagogům, lektorské činnosti a poradenství v oblasti náhradní rodičovské péče.

Podílí se na začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného školství a prosazuje nový přístup k rozvoji rozumových schopností dětí i dospělých.

Absolvoval jednooborovou psychologii na UNIVERSITA PONTIFICIA SALESIANA v Římě. Dále absolvoval sebezkušenostní výcvik skupinové psychoterapie (Gestalt) INSTEP Praha, kurs dynamické diagnostiky potenciálu učení (Learning Propensity Assessment Device), international workshop ICELP, Paris, Francie, kurs instrumentálního obohacování R. Feuersteina II., PedF UK Praha, Kurs instrumentálního obohacování R. Feuersteina I., ARRCA Treviso, Itálie, kurs Kooperativního vyučování, Institut Villa Sora, Frascati, Itálie, sebezkušenostní Personální, technické a materiální zabezpečení kurz výchovného poradenství ISRE Venezia, Itálie a Pastoral couneselling course, Marianella Centre, Dublin, Irsko.

Dr. Jan Vyhnálek, Ph.D. Dr. Jan Vyhnálek, Ph.D.

Ing. Jiří Halbrštát, MBA, ekonom, manažer HR

V současné době působí v oblasti lidského kapitálu, a to na pozici personálního ředitele, kde se zabývá řízením lidského kapitálu, rozvojem personálních procesů a lidských zdrojů. Více než 20 let se pohyboval ve veřejné správě, a to převážně v oblasti živnostenského podnikání a také v prostředí Úřadu práce ČR. Má praktické zkušenosti s poskytováním a čerpáním finančních prostředků na dotovaná pracovní místa a vzdělávání zaměstnanců. Vzhledem k získané praxi poskytuje na seminářích interní pohled zaměstnavatelů, externí pohled Úřadu práce na lidské zdroje a v neposlední řadě úhel pohledu potenciálních zaměstnanců na nové pracovní příležitosti. Mezi jeho oblíbená témata patří např. management a leadership, vedení pracovních týmů, týmové role, efektivní komunikace, vedení a koučink zaměstnanců.

Vystudoval ekonomiku a management na Vysoké škole podnikání, absolvoval Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů na UP v Olomouci a Profesní program MBA pro manažery a podnikatele na Vysoké škole podnikání a práva.

Ing. Jiří Halbrštát, MBA Ing. Jiří Halbrštát, MBA

Mgr. Michal Neruda, advokát

V současné době je samostatným advokátem s kanceláří v Pardubicích a v Praze. Zaměřuje se na pracovní právo, právo občanské a spornou agendu. Na oblast pracovního práva se specializuji 10 let. Vedl desítky pracovněprávních sporů např. za/proti: RONAL CZ, Paramo, a.s., Synthesia, a.s., TPCA, Vítkovice Group, Pardubický kraj, Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, aj. Mj. zastupoval desítky klientů ve sporech proti České republice – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad , Lesy ČR, s.p. aj. V rámci svého zaměření se věnuje i lektorské činnosti, vedl několik školení pro manažery a vedoucí zaměstnance ve výrobních společnostech, školení pro personalisty z různých obchodních společností a pro několik nepodnikatelských subjektů.

Mgr. Michal Neruda Mgr. Michal Neruda

Mgr. Jana Trojanová, DiS, herečka, moderátorka

Na divadelních prknech je k vidění v Divadle Viola a zejména v inscenacích INDIGO company, jehož je spoluzakladatelkou. Moderuju vysílání na stanici Český rozhlas Vltava, přímé přenosy koncertů (nejčastěji z pražského Rudolfina), pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu připravuje předkoncertní setkání s umělci - tzv. “Přijďte dřív”. Moderuje podcast SOČRu a ČRo Vltava nazvaný Taktovka. Je spolumoderátorkou rozhlasových pořadů “Vlnohraní”.

Na ČT Déčko moderovala pořad Telefon. Získala mnoho cen za umělecký přednes (např.: Cena Karla Högera). V televizi hrála v několika seriálech i ve filmu.

Vystudovala Univerzitu Hradec Králové, Pedagogickou fakultu, aprobace: český jazyk a základy společenských věd pro SŠ a Vyšší odbornou školu hereckou v Praze, obor: dramatické umění a moderování obor.

Mgr. Jana Trojanová, DiS Mgr. Jana Trojanová, DiS

Mgr. František Halada, pedagog, manažer ve školství

Více jak 25 let se pohybuje ve školství a 11 let pracoval v oblasti vzdělávání dospělých. Vlastnil vzdělávací agenturu, kde připravoval a vedl programy pro firmy a školy. V současné době působí ve funkci ředitele základní školy v Plzeňském kraji. V posledních pěti letech úspěšně realizoval se svým týmem učitelů několik evropských projektů, např.: Čteme, rozumíme, mluvíme, Učíme digitálně – v partnerství, Modernizace výuky, Moderní škola a dále v týmové práci Webový portál a Informační systém Škola OnLine.

Věnuje se publikační činnosti pro periodika či webové portály: UČITELSKÉ NOVINY, ČESKÁ ŠKOLA, RODINA A ŠKOLA, HOSPODÁŘSKÉ NOVINY.

Studoval obor český jazyk – občanská nauka na PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI a absolvoval studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Školský management na PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK V PRAZE.

Mgr. František Halada Mgr. František Halada

Mgr. Rudolf Hadrava, pedagog, konzultant a trenér soft skills

Dlouhodobě působí jako finanční konzultant a trenér obchodních, manažerských, komunikačních, prezentačních a telefonických dovedností pro firmy. Zkušenosti získal jako finanční konzultant ve firmě BENEFIT, s.r.o. v roli obchodního manažera a seniora makléře ve firmě E-POJISTENI.CZ, kde vedl, koučoval a trénoval telefonní makléře a věnoval se obchodu. Působil na několika pozicích v ČESKÉ SPOŘITELNĚ, kde prováděl nábor, vedení a koučování manažerů a poradců externí prodejní sítě, připravoval a realizoval školení a tréninky obchodních a manažerských dovedností. Pracoval také pro WÜSTENROT, životní pojišťovnu, a.s. v pozicích obchodního manažera a lektora, kde koordinoval chod prodejní sítě pojišťovny, tvořil a realizoval produktová školení a tréninky obchodních a manažerských dovedností v této prodejní síti. Jako trenér působil pro COMMERCIAL UNION, životní pojišťovnu a penzijní fond. Kromě poradenství v oblasti bankovních a pojišťovacích produktů pracoval jako projektant a učitel dějepisu a společenských věd, organizoval a moderoval kulturní a společenské akce a má zkušenosti v podnikání v oblasti sportovních potřeb.

Vystudoval PEDAGOGICKOU FAKULTU UP OLOMOUC – Základy společenských věd, občanskou výchovu a také FILOZOFICKOU FAKULTU UP OLOMOUC – obor Historie – archivnictví. Absolvoval několik semestrů na Stavební fakultě ČVUT Praha. Absolvoval řadu výcviků z oblasti obchodní psychologie, koučinku, obchodních dovedností, mezilidské komunikace a získal několik certifikátů, např. od společností MERCURI INTERNATIONAL, LIMRA International, INSTITUTU CERTIFIKOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. V roce 2019 získal certifikát Lektora dalšího vzdělávání.

Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava

Ing. Vladimír Urbanec, poradce, metodik, trenér a kouč

Od roku 1994 působí v oblasti obchodu a služeb. Působí jako lektor akreditovaných programů pro manažery, poradce, metodik, kouč. Postupně prošel pozice od obchodního zástupce, přes manažerské pozice až po pozici ředitele marketingu. Po celou dobu se svými výkony umisťoval na předních místech celorepublikových žebříčcích „OBCHODNÍK MĚSÍCE“ resp. „MANAŽER MĚSÍCE“. Vždy se orientoval na výkon a k tomu také vedl svůj tým. V minulosti pracoval jako trenér obchodních dovedností a kouč u ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s., marketingový ředitel obchodní společnosti ETN SERVICES a.s. Olomouc a vedoucí vzdělávání. Zde odpovídal za výběr, vedení, vzdělávání, výkon obchodních zástupců a manažerů společnosti. Realizoval kurzy „Obchodní zástupce“ pro HOSPODÁŘSKOU KOMORU ČR a ÚŘAD PRÁCE ČR. Podílel se na vzdělávání realitních makléřů pobočkové sítě „DŮM REALIT“.

Vystudoval VYSOKOU VOJENSKOU LETECKOU ŠKOLU SNP Košice, Fakultu elektroinženýrskou, obor radiolokační systémy letectva.

Ing. Vladimír Urbanec Ing. Vladimír Urbanec

Bc. Aleš Roleček, firemní konzultant, networker a obchodní zástupce ELiEN s.r.o.

Více jak 10 let se pohybuje v oblasti obchodu, středního a vyššího managementu a vedení firem. Specializoval se na problematiku zakládání nových firem, jejich rozvoj a stabilizaci na trhu. Vedl obchodní oddělení a úspěšně prodával produkty a služby napříč různými odvětvími. Působil jako externí náborář pro výrobní a IT firmy. Je specialistou na obchodní komunikaci a akvizici nových zákazníků. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti obchodu a personalistiky disponuje vysokou mírou kreativity a marketingových dovedností. Je přirozený networker s velmi silnou sociální skupinou kontaktů.

Vystudoval Univerzitu Hradec Králové, Pedagogickou fakultu, aprobace: Sociální patologie a sociologie. Přes 2 roky byl předsedou Akademického senátu studentské komory UHK.

Bc. Aleš Roleček

Vlastimil Bibr, trenér sebeobrany

Je jednatelem firmy BTW Security s.r.o., ve Špindlerově Mlýně provozuje střelnici v Harmony club hotel. Věnuje se výuce a výcviku bojových umění Judo,Aiki-Jiu-Jitsu, BTW AJJ Krav Maga, profesní sebeobraně a boji z blízka, taktice řešení krizových situací a taktice služebních zákroků. Organizuje výcviky kondiční střelby i bez Zbrojního průkazu a přípravu na zkoušky odborné způsobilosti na Zbrojní průkaz, bezpečnostní a detektivní služby.

Vlastimil Bibr Vlastimil Bibr

Mgr. Zuzana Říhová, psycholog, psychoterapeut

Věnuje se psychologickému poradenství a psychoterapii, práci se skupinou , působí jako externí psycholog a terapeut pro Centrum náhradní rodinné péče Amalthea z.s., působila jako školní psycholog, psycholog a krizový intervent v Krizovém a poradenském centru (KI, práce s uživateli drog a jejich rodinami, s pacientkami s poruchami příjmu potravy - individuální a skupinová práce) Od roku 2000 se aktivně zaměřuje na tanec (jeho využití při práci s klienty) a techniky tělové terapie.

Vystudovala Filozofickou fakultu UP Olomouc – jednooborovou psychologii, Pedagogickou fakultu UP Olomouc - VMV (specializace tělesná výchova, ekologie) , další vzdělávání získala např. v programu Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči (součástí základní modul Dyadic Developmental Psychotherapy), akreditovaném výcviku v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (ČAPZT), jako frekventantka výcviku v Biodynamické psychoterapii, v systemickém ročním kurzu arteterapie (jungiánský přístup) a spousty dalších.

Mgr. Zuzana Říhová Mgr. Zuzana Říhová

Václav Staněk, trenér obchodních dovedností

Má mnoholeté zkušenosti s péčí o zákazníky, které získal z několika oblastí. V současnosti působí jako konzultant v oblasti telekomunikací a jako lektor programů pro dospělé, zejména v oblasti prodejních dovedností, péče o zákazníky na prodejně i v terénu. Pracoval jako finanční poradce a vedoucí prodejního týmu, pracoval v pozici obchodníka v oblasti IT. Bohaté zkušenosti v oblasti komunikace a vyjednávání získal také jako starosta malé obce v Pardubickém kraji v letech 2006 – 2014.

Vystudoval SPŠE v Pardubicích. V roce 2014 získal certifikát profesní kvalifikace “Lektor dalšího vzdělávání” odpovídající úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF). V roce 2000 získal certifikát Silvovy metody - rozvoj mentálních vlastností a jejich využití v praxi.

Václav Staněk Václav Staněk

Eva Buzková, asistentka jednatele ELiEN s.r.o.

Komunikuje se školami, firmami a dalšími organizacemi. Podílí se také na vyhodnocování vzdělávacích akcí, analyzuje zpětné vazby klientů a vyřizuje agendu spojenou s pozicí jednatele společnosti.

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Chotěboři. Do současnosti spolupracuje také s managementem firmy V – CONTROL s.r.o. Předchozí pracovní zkušenosti získala na Okresním úřadě Pardubice, majetkoprávním oddělení - evidenci a realizacích majetku státu, později na úřadě pro zastupování státu, taktéž ve věcech majetkových.

Eva Buzková

Magazín ELiEN

Ilona Štorová

Age management zvyšuje efektivitu pracovníků

Karel Černý

Síla pramenící z pokory - pro mladé a silné, staré i nemohoucí.

Milan Hubáček

O stopách české kultury v Japonsku a japonském žebříčku popularity zemí

Milan Bernard

O úspěchu ERA a vojenském marketingu

Jan Špilar

Střihoruký Edward - kadeřník, umělec, podnikatel, otec i duchovní

…Možnost vložit html ručně…