Mgr. Růžena Krátká

Vážení ředitelé úřadu, personalisté,

vzdělávací akce pro úředníky tvoří významnou část našeho působení. Naše pravidelné programy pro manažery i řadové pracovníky zlepšují komunikaci na pracovišti, umění vcítit se do potřeb druhého člověka, prohlubují komunikační dovednosti, významně pozitivně ovlivňují atmosféru na pracovišti i jednání s klienty.
Zaměřujeme se především na nácvik tzv. měkkých dovedností, soft skills, tj. například na žádoucí efektivní komunikaci s klienty či kolegy, prakticky zaměřenou psychologii, prezentační dovednosti, manažerskou komunikaci a další programy na zakázku, podle zaměření daného úřadu.
Pracovníci úřadů nejvíce oceňují možnost využití komunikačních dovedností jak v práci, tak i v osobním životě, spojení teorie s praxí a pochvalují si nové podněty. Programy vedou osvědčení lektoři, kteří dokáží vytvořit přátelskou a přitom profesionální atmosféru a spojit ji s metodikou společnosti ELiEN. Manažerům programy pomáhají lépe realizovat své pracovní představy, spolupracovat a tvořit s kolegy, inspirovat se.
S pracovníky úřadu při opakovaných akcích pracujeme systematicky, vždy řešíme aktuální problémy.
Více k přínosům, metodice a organizaci programů ELiEN Vám ráda osobně sdělím, schůzku zdarma lze domluvit nejrychleji přes můj kontakt kratka@elien.cz.

Mgr. Růžena Krátká
jednatel, metodik a odborný garant školících a rozvojových programů ELiEN s.r.o.

Nabídka školících programů

PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ÚŘADU:

Manažerská komunikace, vedení a motivace pracovníků

Cíl: Získání užitečných poznatků z oblasti manažerské komunikace, vedení a motivace vedoucích pracovníků, aplikace získaných teoretických poznatků do praxe konkrétního úřadu.

Komunikace s podřízenými pracovníky, řešení konfliktních situací

Cíl: Identifikace konkrétních obtížných a konfliktních situací v komunikaci s podřízenými pracovníky, seznámení s komunikačními technikami, které lze využít při řešení konfliktních situací - aplikace teoretických poznatků do praxe daného úřadu.

Úspěšné vedení hodnotícího rozhovoru

Cíl: Seznámení manažerů se základními principy vedení úspěšného hodnotícího rozhovoru, jako součásti manažerské komunikace - identifikace možných obtížných situací během hodnotícího rozhovoru a jejich řešení v praxi.

Psychologický přístup k vedení hodnotícího rozhovoru I

Cíl: Cílem semináře je vytvořit předpoklady pro osvojení si technik efektivní komunikace pro vedení hodnotícího rozhovoru. Na jednoduchých cvičeních s rostoucí náročností ukážeme a vyzkoušíme vybrané základní techniky v modelových situacích.

Psychologický přístup k vedení hodnotícího pohovoru II
(reflexe zkušeností s měkkými technikami komunikace)

Cíl: Prohloubit, upevnit nebo obnovit vědomosti a dovednosti získané na předchozím setkání. Reflexe a sdílení zkušeností s měkkými technikami komunikace a ukázání dalších možností využití v pracovní praxi směrem k efektivní komunikaci.

Profesionální vystupování na veřejnosti a komunikace s médii
(seminář s využitím videokamery)

Cíl: Doplnění poznatků z oblasti komunikace týkající se zejména sebeprezentace a profesionálního vystupování, se zaměřením na neverbální, verbální a paraverbální projevy, seznámení s některými pravidly komunikace s médii. Předvedení modelových situací z pracovní praxe vedoucích pracovníků úřadu, se zaměřením na žádoucí neverbální, verbální, para verbální komunikaci, záznam na videokameru, rozbor.

Profesionální projev, správná mluva a efektivní formulace sdělení
(seminář s využitím videokamery)

Cíl: Doplnění poznatků z oblasti komunikace týkající se profesionálního vystupování, se zaměřením na správnou mluvu a efektivní formulaci sdělení. Předvedení modelových situací z pracovní praxe vedoucích pracovníků úřadu, nácvik komunikace se zaměřením na správnou mluvu a efektivní formulaci sdělení. Záznam na videokameru, rozbor.

PRO PRACOVNÍKY PODATELEN A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY:

Profesionální komunikace s klienty katastrálního úřadu

Cíl: Získání základních poznatků z oblasti profesionální komunikace (pravidla efektivního jednání, profesionální vystupování, jak přesvědčit a efektivně prezentovat své názory), prohloubení základních komunikačních dovedností – reakce na námitky klientů a jejich řešení v osobní komunikaci, kontrola emocí v mezilidské komunikaci, empatie, asertivita, manipulace a obrana proti - aplikace teoretických poznatků do praxe daného úřadu.

Jednání s vlastníky nemovitostí a řešení konfliktních situací

Cíl: Identifikace konkrétních obtížných situací v komunikaci se zákazníky, prohloubení komunikačních dovedností - jednotlivé strategie řešení konfliktních situací, základní typologie obtížných osob, jednání s obtížnými typy lidí a agresivními lidmi, základní typy lidského chování, obtížné situace a jejich řešení, aplikace teoretických poznatků do praxe.

Trénink komunikace pro terénní pracovníky úřadu

Cíl: Seznámení s typologií klientů podle temperamentu a chování při komunikaci, trénink komunikačních dovedností při práci s klienty v terénu, pochopení psychologických zákonitostí komunikace, trénink reakcí na námitky a připomínky klientů. Identifikace konkrétních námitek v komunikaci z praxe účastníků a jejich řešení, využití základních asertivních technik při jednání s klienty.

Stress management, prevence syndromu vyhoření a vyčerpanosti
(psychorelaxační techniky pro unavené pracovníky)

Cíl: Získání základních poznatků týkajících se průběhu stresové reakce u člověka, jejich spouštěčů, vědomých strategií zacházení se stresem, odolnosti vůči zátěži, rizikových faktorů vyčerpanosti a prevence syndromu vyhoření. Propojení poznatků se zkušenostmi ze života účastníků, aplikace poznatků do pracovní sféry i soukromého života. Nácvik konkrétních technik pro uvolnění psychického napětí, zklidnění mysli, relaxaci i oživení energie v těle.

Někteří naši zákazníci

Reference

Komunikace pro terénní pracovníky katastrálního úřadu III (navazující program),
Katastrální úřad pro Vysočinu, Třebíč 15.10. a Pelhřimov 22.10.2019

"Probíraná témata byla ušita na míru potřebám zaměstnanců setkávající s klienty katastrálního úřadu. Byly uvedeny a rozebrány typové příklady jednání a byla dána doporučení."
(Ing. Eva Eliášová, vedoucí)

"Líbilo se mi zapojení účastníků do programu, chápavý přístup lektora. Lektor vytknul případné chyby v jednání při praktických ukázkách účastníků."
(Hana Vaverková, technik)

"Přínosné bylo jednání s problémovými klienty, typy klientů podle temperamentu."
(Radovan Škoda, terénní pracovník)

Profesionální projev, správná mluva a efektivní formulace sdělení (video trénink),
Poutní areál na Hoře Matky Boží v Dolní Hedeči, 10.10.2019

"Uvědomil jsem si, jak by člověk měl reagovat více v klidu a lépe argumentovat. Je důležité dbát nejen na slova, která chci sdělit, ale i na to jakým způsobem."
(Ing. Karel Švarc, ředitel katastrálního úřadu)

"Líbilo se mi vidět sebe a své kolegy, jak přistupujeme k problémům. Ocenila jsem přístup všech, na prvním místě paní lektorky, myslím, že to pro nás bylo velmi přínosné."
(Ing. Bc. Jitka Rubešová, ředitelka kanceláře úřadu)

"Příjemná lektorka, nácvik je super, mnohem lepší než teorie."
(Ing. Pavel Šváb, ředitel katastrálního pracoviště)

"Nebyla to klasická „nalejvárna“, forma byla populární, odlehčená."
(Ing. Daniel Králík, ředitel katastrálního pracoviště)

Komunikace s podřízenými pracovníky a řešení konfliktních situací pro vedoucí pracovníky,
Poutní areál na Hoře Matky Boží v Dolní Hedeči, 10.10.2019

"Ocenil jsem rozšíření pohledu na komunikaci s podřízenými pracovníky a řešení konfliktů, volnou formu nácviku."
(Ing. Petr Jára, vedoucí oddělení)

"Líbil se mi skvělý projev lektora, skvěle zvládnuté téma, bavilo mě to."
(Jiří Udržal, vedoucí oddělení)

"Výborný lektor, příklady z praxe, uvědomění si vlastních chyb při komunikaci."
(Ing. Romana Kulhanová, vedoucí oddělení)

"Ocenila jsem poznatky, jaké řešení konfliktní situace je vhodné, jak řešit konflikty při poradě, jak se chovat asertivně."
(Ing. Lenka Čapounová, vedoucí oddělení)

Stress management, prevence syndromu vyhoření a vyčerpanosti - psychorelaxační techniky pro unavené pracovníky,
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Pardubice 4.6. a 11.6.2019

"Oceňuji poznatky, jak se vyrovnat se stresovou situací, uvolnit psychické napětí, a zklidnit mysl."
(Blanka Andrlová, pracovník podatelny KÚ)

"Odcházím nabitá energií a těším se na další seminář."
(Iveta Plachá, referent podatelny KÚ)

"Příjemně strávený den, naplněný pozitivní energií."
(Renata Mísařová, referent podatelny KÚ)

"Děkuji za příjemně strávený den."
(Martina Příborská, referentka KÚ)

Manažerská komunikace, vedení a motivace pracovníků,
Katastrální úřad pro Vysočinu, Jihlava 12.2. a 19.2.2019

"Líbila se mi forma školení – konkrétní praktické příklady. Přínosné pro mě bylo především rozdělení lidí, stylů vedení a otázky, kterými navedu při zpětné vazbě."
(Ing. Lenka Heroutová, vedoucí oddělení)

"Oceňuji způsob výkladu a zcela nové informace dobře využitelné v praxi."
(Mgr. Marcela Pecinová, vedoucí právního oddělení)

"Zaujalo mě rozdělení osobností podle kvadrantů a z toho vyplývající postup jednání s každým jedincem. Oceňuji přínosné vystupování lektora."
(Ing. Miroslava Částečková, vedoucí oddělení)

"Přínos vidím v aplikaci teorie na praktické případy, s nimiž se setkáváme. Díky!"
(Ing. Eva Eliášová, vedoucí oddělení)

"Líbilo se mi řešení konkrétních situací společně s vedoucími na stejné manažerské pozici."
(Mgr. Marie Berešová, vedoucí oddělení)

Psychologický přístup k vedení hodnotícího pohovoru II (navazující program),
Poutní areál na Hoře Matky Boží v Dolní Hedeči, 5.10.2017

"Opět se potvrdila loňská zkušenost s výborným lektorem, který dokázal přesně rozvést naše sdělení."
(Ing. Eva Kunčáková, vedoucí oddělení)

"Oceňuji schopnost vyhodnotit životní i pracovní situace a tím získat možnost jejich řešení předem stanovenými metodami."
(Ing. Jan Němeček, vedoucí oddělení)

"Skvělý lektor, návaznost na předchozí seminář, praktický nácvik."
(Ing. Romana Kulhanová, vedoucí oddělení)

"Přínosné bylo uvědomění si, že na stejnou situaci lze reagovat mnoha prezentovanými způsoby a je důležité správně volit slova. Bylo možné si vyzkoušet, že kritika podaná správným způsobem „není konec světa“."
(Mgr. Pavla Rybinová, KÚ Pardubického kraje)

Profesionální vystupování na veřejnosti, prezentační dovednosti a komunikace s médii,
Poutní areál na Hoře Matky Boží v Dolní Hedeči, 5.10.2017

"Program byl pestrý a pro práci velice přínosný. Každý si uvědomil chyby, které dělá a čeho se má vyvarovat. Lektor byl vynikající."
(Ing. Karel Švarc, ředitel katastrálního úřadu)

"Celý program školení a hlavně vystoupení pana Chamera bylo velmi přínosné a celkově velmi příjemné Velké díky!!!"
(Ing. Bc. Jitka Rubešová, ředitelka kanceláře úřadu)

"Největším přínosem bylo uvědomění si nedostatků při vlastním projevu, jeho shlédnutí a rozbor. Velmi užitečný byl pohled z hlediska práce novináře, sdělení zkušenosti z profese herce, atd. Výklad byl podán příjemným a srozumitelným způsobem"
(Ing. Vladimír Votke, ředitel odboru obnovy katastrálního operátu)

"Velmi oceňuji přínos v sebepoznání a to při natáčení na kameru či fotoaparát"
(Ing. Bc. Jiří Horák, ředitel katastrálního pracoviště)

"Děkuji za video trénink a na poukázání nedostatků. Lektor byl vynikající."
(Ing. Pavel Šváb, ředitel KP Svitavy)

"Přínosné bylo pochopení systému práce zpravodajských příspěvků do televizních zpráv."
(Ing. Miroslav Kumštýř, ředitel katastrálního pracoviště)

Profesionální komunikace s klienty katastrálního úřadu,
Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, 10.10. a 17.10.2016

"Vzdělávací akce byla přínosná pro zaměstnance jak z pohledu jejího pracovního využití, tak i v osobním životě."
(Ing. Jaroslav Bačina, ředitel katastrálního úřadu)

"S výkladem lektora jsem probíral různé více či méně konfliktní situace z minulosti, svoje vystupování v nich. Určitě bylo setkání pro mne užitečné a inspirující. Děkuji."
(Josef Podzimek, vedoucí oddělení)

"Vhodně připraveno, komunikace s přednášejícím na výborné úrovni."
(Ing. Zdeněk Zelinka, vedoucí oddělení)

"Líbilo se mi shrnutí možností a způsobu komunikace, uvědomění si prospěšnosti pro výsledek jednání."
(Ing. Petr Šubert, odborný rada)

"Přínosem pro mne bylo dozvědět se o technice klidné komunikace s obtížnými klienty."
(Monika Ludvíková, zaměstnanec katastrálního úřadu)

Psychologický přístup k vedení hodnotícího rozhovoru,
Poutní areál na Hoře Matky Boží v Dolní Hedeči, 5.10.2016

"Líbil se mi vynikající profesionální lektor a uvedení praktických příkladů, které byly skvěle rozebrány"
(Ing. Eva Kunčáková, vedoucí aktualizace)

"Skvělý výběr lektora"
(Ing. Romana Kulhanová, dokumentace katastrálního pracoviště)

"Oceňuji spojení teorie s praxí. Vynikající lektor, udržel nás v tématu."
(Mgr. Pavla Rybinová, vedoucí právního oddělení)

"Líbil s mi celkový projev a prezentace přednášejícího. Rozvíjení komunikace a nové podněty."
(Ing. Jaroslav Buchal, vedoucí ekonomického oddělení)

Profesionální komunikace s klienty katastrálního úřadu
Jednání s vlastníky nemovitostí a řešení konfliktních situací
,
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, 7.3. a 21.3.2016

"Líbilo se mi svižné školení, good lektor, improvizace lektora, kontrolní otázky, komunikace s publikem."
(Bc. Stanislav Teplý, grafický technik)

"Přístup lektora, zajímavý výklad, nácvik praktických situací a snaha aplikovat téma na naše praktické problémy "
(Ing. Jozef Laco)

"Líbil se mi nácvik neočekávaných situací, rozvoj komunikačních metod, výtečně připravený lektor, za mě paráda!"
(Iva Maršíková, odborný referent)

"Celé školení proběhlo nenásilnou, pro mne přijatelnou metodou. Modelové situace nebyly trapné, byl jsem spokojen."
(Tomáš Sýkora, odborný referent)

Hodnocení zaměstnanců,
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, 7.6.2012

"Vzhledem k tomu, že jsme při prvním školení zjistili, jakým způsobem bude školení vedeno, byla atmosféra příjemnější a uvolněnější. Dialogy byly vedeny konstruktivně, byly vždy uváděny praktické příklady, které pomohly k pochopení psané osnovy, kterou jsme obdrželi. Nyní máme představu o tom, jak bychom měli hodnotící pohovor probíhat. Víme, čemu se máme vyhnout i jak v určitých situacích reagovat. Získali jsme mnoho informací, jestli je budeme umět při vlastním hodnocení se ukáže. Předpokládali jsme však, že výsledkem školení bude úprava našich hodnotících kritérií, neboť i na školení zaznělo, že některá kritéria se dublují. Z časových důvodů byly informace z posledních pracovních listů prezentovány velmi rychle, přestože by si jistě zasloužily podrobnější komentář. Čekali jsme také, že dostaneme odpověď na dotazy, které vyvstaly po prvním hodnocení. Z výše uvedeného vyplývá, že školení bylo přínosné, nicméně bychom velmi přivítali možnost jej rozšířit v oblastech, na které se nedostalo."
(Ing. Romana Kulhanová, vedoucí oddělení)

Trénink komunikace pro úředníky,
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, 22.5.2008

"Program trénink komunikace se zákazníkem se mi líbíl, byl podán příjemnou, lehkou formou. Závěr byl opepřen inspirativními scénkami jak jednat s danými typy zákazníků."
(Markéta Šejnohová, odborný technik)

"Na kurzu jsem si odpočinula od každodení rutinní práce a zjistila, že kolegové řeší podobné problémy jako já. Je příjemné vědět, že na všechny ty problémy nejsem sama."
(Bc. Markéta Kopecká, referent)

"Trénink komunikace se zákazníkem mě zaujal, zejména jeho praktická část, ve které jsme si mohli vyzkoušet jednání se zákazníky. Určitě byl pro mne přínosem."
(Lenka Vodvárková, odborný technik)

Vedení a motivace lidí,
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, 18.3.2008

"Můj osobní dojem z této akce je velmi pozitivní. Vyslechli jsme množství užitečných informací podaných zajímavou formou. Mne nejvíce upoutal blok řešení konfliktů, které ve své funkci řeším denně. Domnívám se, že tento kurz způsobil u některých vedoucích zaměstnanců rozšíření obzorů ohledně této problematiky."
(Ing. Karel Švarc, ředitel katastrálního úřadu)

"Vzhledem k tomu, že moje funkce obnáší denně řešit problematiku vedení lidí, ujistila jsem se při kurzu ve svém názoru, že každý, aby mohl dobře svou profesi vykonávat, by měl dostat potřebné informace. Tento kurz nám všem pomohl náročnou práci s lidmi lépe zvládat."
(Ing. Jitka Rubešová, vedoucí kanceláře úřadu)

"Jsem rád za vedoucí, že se mohli seznámit s teorií pracovní motivace a styly manažerské práce. Věřím, že si vedoucí z této akce něco odnesli a budou více přístupní komunikaci se svými podřízenými zaměstnanci."
(Ing. Jiří Horák, personální manažer)

The Future of the EU,
Hotel Zlatá štika Pardubice, 28.6.2007

"Seminář se mi moc líbil, zejména pro možnost anglické konverzace k aktuálním mezinárodním tématům, která mají lokální dopad. Byly zde také konfrontovány názory zajímavých lidí z různých oborů. Myslím, že seminář je vhodný pro politiky od komunální až po parlamentní úroveň, protože většina politiků potřebuje zlepšit angličtinu a zároveň si utřídit názory."
(Ing. Arch. Miroslav Petráň, zastupitel)

"V červnu jsem se účastnila semináře The Future of the EU. Dozvěděla jsem se zde nové informace z oblasti politiky a seznámila jsem se s novými zajímavými lidmi. V závěru jsem obdržela zpětnou vazbu od Paula Rawsthorna a k tomu získala certifikát, který se mi může v budoucnu hodit."
(Bc. Markéta Ratkošová, studentka VŠ)

"Byl jsem překvapen vysokou úrovní odborné diskuze Paula Rawsthorna k politickým tématům. Vzhledem k tomu, že nejsem politik, využil jsem hlavně diskuzi v obecnější rovině, okem normálního občana. Myslím, že pro zasvěcené politiky musí být tento seminář velice prospěšný a přínosný."
(Ing. František Knotek, podnikatel)

Magazín ELiEN

Ivo Plšek

Stát podnikatele podřezává jako ovce, místo aby je jen stříhal

Zdena Katayama

Metoda EFT a světový pohled na hypnózu

Pavel Hovorka

Hovorka catering slaví už 25 let - vše začalo prodaným autem Škoda Favorit

Růžena Krátká

Externí služba musí firmě odlehčit, ne ji zatížit dalšími náklady

Jan Vyhnálek

Rozdíly v české a italské povaze se projevují i ve firmách

…Možnost vložit html ručně…